Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-404-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie, ich klasyfikowania oraz właściwości użytkowych CB1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane CB1A_U09 Referat,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących zastosowania szklistych materiałów w budownictwie CB1A_K11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie, ich klasyfikowania oraz właściwości użytkowych + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących zastosowania szklistych materiałów w budownictwie + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Szkło w budownictwie-podstawy
2. Charakterystyka surowców do produkcji szkła.
3. Przebieg procesu wytwarzania szkieł.
4. Podstawowe właściwości szkła budowlanego.
5. Przetwórstwo szkła w budownictwie.
6. Podział wyrobów budowlanych ze szkła.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Badanie siatki spękań szkieł bezpiecznych-J. Pawlik
2. Badanie wytrzymałości mechanicznej szkła na zginanie-J. Pawlik
3. Wytwarzanie szyb zespolonych- M.Reben
4. Badanie i wyznaczanie punktu rosy szyb zespolonych- M.Reben
5. Wytwarzanie termoizolacyjnego szkła piankowego-A.Gill

Zajęcia seminaryjne:

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą problemy dotyczące szkła w budownictwie, sposoby projektowania oszkleń w szkleniu strukturalnym oraz niekonwencjonanle rozwiązania architektoniczne z użyciem szlistych materiałów budowlanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:
OK=0,4Z+0,3*L+0,3S (Z-ocena z kolokwium zaliczeniowego, L-ocena z zajęć laboratoryjnych, S-ocena z zajęć seminaryjnych)

*L-ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln), gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3.L. B. Klindt, W. Klein, „Szkło jako materiał budowlany“, wyd. Arkady, W-wa 1982.
4.B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.
5.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
6.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
4. Glass in Building Magazine (on-line).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak