Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały ceramiczne w budownictwie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-511-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej metod wytwarzania, właściwości, asortymentów i zasad prwidłowych kierunków zastosowania podstawowych grup ceramicznych materiałów budowlanych, tj. elementów ściennych, elementów stropowych oraz elementów dekarskich. CB1A_W03, CB1A_W08, CB1A_W05, CB1A_W06, CB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej metod wytwarzania, właściwości, asortymentów i prawidłowego zastoswania ceramicznych płytek ściennych i podłogowych oraz wyrobów ceramiki sanitarnej. CB1A_W08, CB1A_W05, CB1A_W06 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student nabywa wiedzy dotyczcej zakresu i metodyki badań normowych podstawowych cech użytkowych ceramicznych elementw ściennych, materiałow termoizolacyjnych, kruszyw lekkich, płytek ceramicznych okładzinowych (podłogowych i ściennych) oraz wyrobów ceramiki sanitarnej. CB1A_W03, CB1A_W08, CB1A_W15, CB1A_W05, CB1A_W06, CB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student posiada szczegółwą wiedzę dotczącą rodzaju surowców wykorzystywanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych; zna podstawowe operacje technologiczne związane z produkcją tego rodzaju materiałów; zna zakres i metodyki badań podstawowych cech użytkowych, posiada wiedzę w zakresie chrakterystyki technicznej posczególnych grup ceramiczncyh materiałów budowlanych, tj. elementów ściennych, elementów stropowych oraz elementów dekarskich; zna zasady prawidłowego stosowania ceramicznych materiałów budowlanych. CB1A_W08, CB1A_W05, CB1A_W06, CB1A_W14, CB1A_W09 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi samodzielnie dokonać oznaczenia podstawowych cech użytkowych wynikających z zakresu obowiązujących norm zharmonizowanych, dotyczących mastępujących grup materiałów ceramicznych: - ceramicznych elementów sciennych, stropowych i dekarskich, - wybranych asortymentów materiałów termoizoalcyjnych, - ceramicznych płytek okładzinowych, - kruszyw lekkich CB1A_W08, CB1A_W15, CB1A_W05, CB1A_W13, CB1A_W06, CB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego, zasad ochrony środowiska naturalnego, zna zasady zrównoważonego rozwoju, zna możliwości , potrzeby i ograniczenia wykorzystywania odpadów przemysłowych. Student ponadto doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badwczego. CB1A_K04, CB1A_K13, CB1A_K06, CB1A_K01, CB1A_K10, CB1A_K07, CB1A_K12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej metod wytwarzania, właściwości, asortymentów i zasad prwidłowych kierunków zastosowania podstawowych grup ceramicznych materiałów budowlanych, tj. elementów ściennych, elementów stropowych oraz elementów dekarskich. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej metod wytwarzania, właściwości, asortymentów i prawidłowego zastoswania ceramicznych płytek ściennych i podłogowych oraz wyrobów ceramiki sanitarnej. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student nabywa wiedzy dotyczcej zakresu i metodyki badań normowych podstawowych cech użytkowych ceramicznych elementw ściennych, materiałow termoizolacyjnych, kruszyw lekkich, płytek ceramicznych okładzinowych (podłogowych i ściennych) oraz wyrobów ceramiki sanitarnej. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada szczegółwą wiedzę dotczącą rodzaju surowców wykorzystywanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych; zna podstawowe operacje technologiczne związane z produkcją tego rodzaju materiałów; zna zakres i metodyki badań podstawowych cech użytkowych, posiada wiedzę w zakresie chrakterystyki technicznej posczególnych grup ceramiczncyh materiałów budowlanych, tj. elementów ściennych, elementów stropowych oraz elementów dekarskich; zna zasady prawidłowego stosowania ceramicznych materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie dokonać oznaczenia podstawowych cech użytkowych wynikających z zakresu obowiązujących norm zharmonizowanych, dotyczących mastępujących grup materiałów ceramicznych: - ceramicznych elementów sciennych, stropowych i dekarskich, - wybranych asortymentów materiałów termoizoalcyjnych, - ceramicznych płytek okładzinowych, - kruszyw lekkich - - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego, zasad ochrony środowiska naturalnego, zna zasady zrównoważonego rozwoju, zna możliwości , potrzeby i ograniczenia wykorzystywania odpadów przemysłowych. Student ponadto doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badwczego. + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Proces technologiczny produkcji ceramicznych płytek okładzinowych

  Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej charakterystyki surowców wykorzystywanych do produkcji płytek ściennych i podłogowych. Ponadto przedstawiona zostanie rola jaką spełniają te surowce w nasach ceramicznych przezanczonych do produkcji tego rodzaju wyrobów. Dodatkowo omówione zostaną procesy zachodzące podczas wypalania płytek ściennych i podłogowych. Zostanie również podana charakterystyka techniczna ceramicznych płytek ściennych i podłogowych.

 2. Ogólna charakterystyka ceramicznych materiałów budowlanych

  Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej ogólnej charakterystyki ceramicznych materiałów budowlanych w zakresie podstawowych cech użytkowych w odniesieniu do obowiązujących aktualnie wymagań normowych. Ponadto celem jest również zapoznanie studentów z rodzajami ceramicznych materiałów budowlanych z uwględnieniem funkcji jakie spełniają w obiekcie budowlanym. W celach porównawczych ogólna charakterystyka ceramicznych materiałów budowlanych jest dokonywana na tle innych rodzajów materiałów budowlanych służących do wykonywania poszczególnych elementów obiektów budowlanych.

 3. Charakterystyka surowców wykorzystywanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych

  Celem zajęć jest przekazanie szczegółowej wiedzy dotyczącej charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych wykorzystywnaych w produkcji ceramicznych materiałów budowlanych. Wiedza ta obejmuje podanie podstawowych wymagań w zakresie właściwości tych surowców, których spełnione umożliwa ich wykorzystywanie w procesie produkcji ceramicznych materiałów budowalnych. W trakcie zajęć przekazane zostaną informacje odności krajowej bazy surowcowej dla przemysłu ceramicznych materiałów budowlanych oraz aktualny stan jej zasobów.

 4. Proces technologiczny produkcji autoklawizowanych materiałów budowlanych

  Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej szczegółowych kwestii związanych z produkcją autoklawizowanych materiałów budowlanych w rodzaju wyrobów wapienno-piaskowych oraz betonu komórkowego. Podczas zajęć omówione zostaną wymagania jakościowe stawiane surowcom przeznaczonym otrzymywania tego rodzaju materiałów budowlanych, zaliczanych do materiałów konstrukcyjnych lub izolacyjno-konstrukcyjnych. Ponadto podane zostaną szczegóły dotyczące sposobu produkcji obu wymienionych rodzajów autoklawizowanych materiałów budowalnych z uwzględnieniem różnic występujacych w poszczególnych technologiach. Dodatkowo omówione zostaną aktualnie produkowane asortymenty tych materiałów wraz z podaniem wymagań normowych w zakresie podstawowych cech ekspolatacyjnych obu rodzaju autoklawizowanych materiałów budowlanych wraz z kierunkami ich zastosowań.

 5. Proces technologiczny produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie porowatym

  Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej szczegółów związanych z poszczególnymi węzłami technologicznymi i rodzajem zainstalowanych w nich urzadzeń mechanicznych, występujacycmi w typowej linii technologicznej dotyczącej produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie porowatym w skali przemysłowej. Wiedza ta obejmować będzie charakterystykę podstawowych operacji jednostkowych związanych z wstępnym przerobem surowca, zestawianiem i nastęnie leżakowaniem masy produkcyjnej, formowaniem półfabrykatów, procesem suszeniem i procesem wypalania.

 6. Proces technologiczny produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym

  Celem zajęć jest przekazanie szczegółowych informacji dotyczących produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym, tj. cegły klinkierowej budowlanej oraz klinkieru drogowego. Podczas zajęć przedstawiony zostanie schemat linii technologicznej dotyczącej produkcji tego rodzaju materiałów budowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stosunku do linii technologicznej dotyczącej produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie porowatym. Ponadto przekazane zostaną informacje dotyczace kryteriów jakościowych stawianych surowcom przeznaczonym do produkcji wyrobów klinkierowych.

 7. Proces technologiczny produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych

  Celem zajęć jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczacej przygotowania mas lejnych i granulowanych, przeznaczonych do otrzymywania wyrobów sanitarnych. Omówione zostaną również środki chemiczne wspomagające optymalizację właściwości mas lejnych i granulowanych. Przedstawione zostaną podstawy formowania wyrobów z mas lejnych i granulowanych. Scharakteryzowane zostaną zjawiska zachodzące podczas formowania półfabrykatów z mas lejnych i granulowanych. Ponadto omówione zostaną dodatki środków chemicznych wpływające na poprawę właściwości reologiczne omawianych rodzajów mas ceramicznych, gwarantujące prawidowy proces formowania z nich wyrobów. Omówieone zostaną również procesy suszenia oraz zjawiska zachodzące w trakcie wypania wyrobów sanitarnych. Podana również zostanie techniczna charakterystyka ceramicznych wyrobów sanitarnych, otrzymywanych metodą odlewania.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Badanie właściwości użytkowych ceramicznych elementów ściennych

  Podczas zajęć laboratoryjnych przedstawiony zostanie zakres badań normowych wynikający z treści normy PN-EN 772-1. Omówione zostaną proceduray badacze podane w normie PN-EN 772 a dotyczące wybranych cech eksploatacyjnych ceramiczncyh elementów ściennych. Uczestnicy zajęć pracujący w małych zespołałch przeprowadzą w sposób praktyczny sprawdzenie prawidłowości kształtu i wymiarów, gęstości brutto/netto w tsanie suchym, przygotaowanie powierzchi do badania cech wytrzymałościowych oraz przeprowadzą oznaczenie wytrzymałości na ściskanie dla wybranych asortymantów ceramicznych elementów ściennych.

 2. Badanie wybranych parametrów materiałów termoizolacyjnych

  Celem zajęć jest poznanie metod badań wybranych parametrów materiałów termoizolacyjnych. Część praktyczna zajęć obejmuje natomiast pomiar tych parametrów dla najbardziej popularnych obecnie materiałów termoizolacyjnych.

 3. Badanie cech użytkowych kruszyw lekkich

  Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest poznanie wybranych metod badań kruszyw do betonów lekkich oraz klasyfikacja kruszyw w stosunku do wymagań normy PN-EN 12620.
  Zakres zajęć:
  1. Zapoznanie się z wymaganiami dla kruszyw przeznaczonych do produkcji betonów lekkich.
  2. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych.
  3. Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa.
  4. Określenie udziału ziarn nieforemnych w kruszywie grubym. Zapoznanie się z metodą oznaczania wskaźnika płaskości i wskaźnika kształtu.
  5. Oznaczenie gęstości nasypowej kruszywa grubego w stanie luźnym i utrzęsionym.
  6. Oznaczenie odporności kruszywa na rozdrabnianie i/lub miażdżenie
  7. Oznaczenie zawartości drobnych cząstek w kruszywie.
  8. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych w kruszywie.
  9. Omówienie metod badania innych istotnych właściwości kruszyw: reaktywność alkaliczna (alkalia-krzemionka), jakość pyłów, odporność na zamarzanie, rozpad krzemianowy i wapniowy.
  10. Klasyfikacja kruszywa w oparciu o uzyskane wyniki badań w oparciu o kryteria zawarte w normie PN-EN 12620 i PN-EN 13055-1:2003.

 4. Badanie cech użytkowych ceramicznych wyrobów dekarskich

  W trakcie zajęć omówiony zostanie zakres badań normowych podstawowych cech eksploatacyjnych ceramiczncyh elementów dekarskich. Ponadto przedsatwione zostaną procedury badawcze tych cech eksploatacyjnych wyrobów dekarskich, których oznazcenia nie można przeprowadzić w sposób praktyczny ze względu na ograniczenia czasowe. Natomiast w sposób praktyczy uczestnicy zajęć dokonają sprawdzenia prawidłowośći kształtu, prostoliniowości, wichrowatości oraz długości i szerokości krycia dla wybranych asortymentów ceramicznych wyrobów dekarskich.

 5. Oznaczanie wybranych parametrów granulatów do produkcji płytek ceramicznych

  Cel ćwiczenia

  Celem ćwiczenia jest poznanie zakresu badań i procedur badawczych podstawowych parametrów granulatów do produkcji płytek cramicznych

  Zakres wymaganych wiadomości

  1) Granulaty:
  – cel granulacji
  – metody wytwarzania granulatów
  – defekty występujące w granulatach
  – schemat budowy suszarni rozpyłowej

  2) Badanie wybranych parametrów granulatów:
  – skład granulometryczny
  – parametry reologiczne granulatów
  – prasowalność

  Część wykonawcza

  1. Oznaczenie składu ziarnowego i granulometrycznego
  2. Oznaczenie gęstości nasypowej
  3. Oznaczenie gęstości nasypowej z usadem
  4. Oznaczenie kąta usypu
  5. Oznaczenie prasowalności granulatów

 6. Oznaczanie wybranych parametrów ceramicznych mas lejnych

  Cel ćwiczenia

  Celem ćwiczenia jest poznanie zakresu badań i procedur badawczych podstawowych parametrów ceramicznych mas lejnych.

  Zakres wymaganych wiadomości

  1) Podstawowe pojęcia reologiczne: lepkość, tiksotropia, krzywa płynięcia – definicje i sposoby pomiaru
  2) Upłynnianie mas lejnych: mechanizm i upłynniacze
  3) Masy lejne: cel stosowania i sposoby formowania wyrobów
  4) Badanie wybranych parametrów ceramicznych mas lejnych
  – gęstości i koncentracji odlewniczej
  – wskaźnika lepkości masy lejnej
  – wskaźnika tiksotropii masy lejnej
  – zmian lepkości w funkcji prędkości obrotowej
  – szybkości nabierania czerepu

  Część wykonawcza

  1. Oznaczenie gęstości i koncentracji odlewniczej
  2. Oznaczenie wskaźnika lepkości masy lejnej
  3. Oznaczenie wskaźnika tiksotropii masy lejnej
  4. Oznaczenie zmian lepkości w funkcji prędkości obrotowej
  5. Oznaczenie szybkości nabierania czerepu

Zajęcia seminaryjne:
 1. Cykl seminariów dotyczących szczegółowych zagadnień dotyczacych procesu produkcji i eksplaotacji ceramicznych materiałów budowlanych.

  Tematy referatów na zajęcia seminaryjne dotyczące zagadnień

  1. Właściwości surowców tradycyjnych i alternatywnych stosowanych w przemyśle ceramicznych materiałów budowlanych w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie kryteriów jakościowych i ilościowych.
  2. Metody badań przydatności surowców ceramicznych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych (badania makroskopowe, badanie składu chemicznego i mineralnego, badanie właściwości termicznych, badanie właściwości technologicznych, badanie uziarnienia).
  3. Zjawisko plastyczności surowców ilastych i metody badania tej cechy (układ glina-woda, charakterystyczne stany konsystencji, czynniki determinujące właściwości plastyczne surowców ilastych).
  4. Charakterystyka metod formowania wyrobów stosowanych w przemyśle ceramicznym.
  5. Zjawisko suszenia półfabrykatów otrzymanych z ceramicznych mas plastycznych i przemiany zachodzące w trakcie tego procesu.
  6. Przemiany fizyczne i chemiczne zachodzące w surowcach ilastych i masach ceramicznych pod wpływem wysokich temperatur.
  7. Wady ceramicznych materiałów budowlanych powstające na etapie formowania, suszenia i wypalania.
  8. Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle ceramicznych materiałów budowlanych i silikatowych.
  9. Zasady stosowania ceramicznych elementów murowych.
  10. Wymagania dotyczące obiektów budowlanych i elementów budynku.
  11. Ochrona cieplna budynków.
  12. Wytrzymałość na ściskanie ceramicznych elementów murowych.
  13. Wpływ kształtu, wielkości i rozmieszczenia drążeń na właściwości cieplne ceramicznych elementów murowych
  14. Zjawisko korozji i konserwacji ceramicznych materiałów budowlanych (odporność na szkodliwe działanie aktywnych soli rozpuszczalnych oraz marglu).
  15. Zagadnienie trwałości ceramicznych materiałów budowlanych, w sensie ich odporności na działanie niskich temperatur. Metody badań na zamrażanie i odmrażanie ceramicznych materiałów budowlanych
  16. Zagadnienie zdrowotności ceramicznych materiałów budowlanych w sensie ich promieniotwórczości oraz metody badań i kryteria obowiązujące w tym zakresie).
  17. Rodzaje (asortymenty) ceramicznych materiałów budowlanych i kierunki ich wykorzystania w kraju i na świecie.
  18. Właściwości cieplne ceramicznych materiałów budowlanych w odniesieniu do obowiązujących wymagań w zakresie przewodnictwa cieplnego ścian obiektów mieszkalnych.
  19. Wady i zalety ceramicznych materiałów budowlanych.
  20. Ceramiczne systemy kominowe.
  21. Aktualne trendy dotyczące produkcji ceramicznych elementów dekarskich (tradycja i nowoczesność)
  22. Produkcja wyrobów klinkierowych w Polsce.
  23. Ekologia w produkcji ceramicznych materiałów budowlanych i silikatów.
  24. Zasady wprowadzania na rynek i obrotu ceramicznych materiałów budowlanych.
  25. Tradycja i nowoczesność w produkcji ceramicznych materiałów budowlanych.
  26. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych w Polsce (początki i współczesność).

 2. Cykl seminariów dotyczących zagadnień zwiazanych z produkcją ceramicznych płytek sciennych i podłogowych oraz wyrobów sanitarnych.

  Zajęcia semminaryjne dotyczące podanej powyżej problematyki będą polegały na samodzielnym przygotowaniu przez każdego uczestnika refearatu na przydzielony temat, a następnie jego wygłoszenia na forum grupy seminaryjnej przy posiłkowaniu się prezentacją multimedialną. Zagadnienia będące przedmiotem danego referatu stanowić będą materiał do szczegółowej dyskusji, której moderatorem będzie osoba prowadzącą zajęcia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla każdego uczestnika zajęć jest średnią ważoną z oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego, oceny za prezentację przedstawioną w ramch seminarium, ocen cząstkowych z poszczególnych zajęć laboratoryjnych będących wypadkową oceny z kolokwium sprawdzającego stopień przyswojenia bieżącego zakresu materiału dotyczącego danego ćwiczenia oraz ewentalnych dodatkowych ocen uzyskanych za szczególną aktywność podczas zajęć w trakcie trwania całego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie przewiduje się wymagań wstępnych czy dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kielski, Ogólna technologia ceramiki, Skrypt AGH nr 152, Kraków, 1969.
2. Z. Tokarski, M. Kałwa, A. Przybyłek, H. Ropska, St. Wolfie, Surowce ceramiki budowlanej, Prace Komisji Nauk Technicznych O/PAN w Krakowie, Ceramika 1, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1964.
3. H. Ropska, Skład mineralny typowych krajowych glin ceglarskich a ich własności w stanie niewypalonym, Prace Komisji Nauk Technicznych, O/PAN w Krakowie, Ceramika 6.
4. M. Kordek, D. Kleinrok, Technologia ceramiki, cz. I – III, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1977.
5. Zb. Kozydra, R. Wyrwicki – Surowce ilaste, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1970.
6. L. Stoch – Minerały ilaste, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1974.
7. A. Bolewski, M. Budkiewicz, P. Wyszomirski, Surowce ceramiczne, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991.
8. P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AHG, Kraków, 2007.
9. H. Kościówko, R. Wyrwicki, Metodyka badań minerałów ilastych, Wydawnictwo PIG, Warszawa-Wrocław.
10. A.J. Awgustynik, Ceramika, Wyd. „Arkady”, Warszawa, 1980.
11. Bilans zasobów kopalin, CUG, Warszawa.
12. S. Przeniosło (redaktor), Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Wyd. PIG Warszawa, 2002-2004.
13. J. Małolepszy (redaktor) – Materiały Budowlane. Podstawy technologii i metody badań, Wydanie 2 (zmienione i poprawione), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
14. J. Dańko, M. Holzer, Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania (redaktorzy), Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2010.
15. B. Stefańczyk, Budownictwo Ogólne, t. I: Materiały i wyroby budowlane, rozdział 3: Ceramika budowlana, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 2005.
16. W. Skalmowski, Chemia materiałów budowlanych, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 1971.
17. M. Kordek, M. Raczyński, Suszarnie i piece ceramiczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1980.
18. J. Piech, Operacja suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AHG, Kraków, 2003.
19. R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek, Nauka o procesach ceramicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.
20. Z. Tokarski, St. Wolfke, Korozja ceramicznych materiałów budowlanych, Wyd. „Arkady”, Warszawa, 1969.
21. E. Szymański, Technologia materiałów budowlanych, Politechnika Białostocka, Białystok, 2003.
22. M. Janiak, B. Mielicki, H. Potrzebowski, Maszyny i urządzenia przemysłu ceramiki budowlanej, Wyd. „Arkady”, Warszawa, 1970.
23. St. Wolfke, Technologia wyrobów wapienno-piaskowych, Wyd. „Arkady” Warszawa, 1986.
24. J. Dobek, Cegła wapienno-piaskowa. Surowce i proces technologiczny, Budownictwo i Architektura, Wyd. I, Warszawa, 1955 .
25. M. Janiak, Podstawy projektowania zakładów produkcji cegły wapienno-piaskowej, Skrypty Uczelniane Nr 455, Karków 1975.
26. R. Lech, Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2007.
27. M. Rospond, Maszyny i urządzenia – Maszyny i urządzenia przemysłu ceramicznego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1978.
28. Praca zbiorowa -Poradnik pracownika cegielni, Arkady, Warszawa 1978.
29. A. Rusiecki, J. Raabe, Pracownia technologiczna ceramiki, Warszawa 1972.
30. J. Piech, Piece ceramiczne i szklarskie, Wyd. AGH, Kraków 1993.
31. W. Sikora, E. Rybicka, Surowce ilaste; Skrypt AGH nr 1404, Kraków 1994.
32. St. Wolfie, Rozpuszczalne związki siarki występujące w typowych surowcach ilastych ceramiki budowlanej, Zeszyty PAN, Ceramika 12, Kraków 1969.
33. W. Kowalenko, J. Mojsiejenko, W. Roszak, Sztuczne kruszywa lekkie– produkcja i zastosowanie, Wyd. Arkady, Warszwa 1972.
34. A. Langier-Kuźniarowa, Termogramy minerałów ilastych, Warszawa 1967
35. G. Biffi – Il Gres Porcellanato; Faenza (Gruppo Editoriale), 2006
36. G. Biffi – Le formule che hanno fatto della ceramica un prodotto industriale e d’arte. Materie prime, impasti, smalti e coloranti
37. C. W. Sinton – Raw materials for glass and ceramics, Wiley, 2006 – Technology & Engineering
38. P Mazzacani, G Biffi – Raw materials for glass and ceramics, Faenza (Gruppo Editoriale), 1997
39. Applied Ceramic Technology – edited by SACMI IMOLA Group, Imola 2007
40. D. Fortuna – Sanitaryware, Faenza (Gruppo Editoriale), 2011
41. D. Fortuna – Difetti degli smalti dei sanitari in ceramica (Tecnica ceramica); Faenza (Gruppo Editoriale), 2011
42. A. G. King – Ceramic Technology and Processing; William Andrew Publishing, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak