Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane w ochronie środowiska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-516-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę związaną z wpływem produkcji i stosowania materiałów budowlanych na otaczające środowisko naturalne. Poznaje zasady zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych CB1A_W06, CB1A_W04, CB1A_K08, CB1A_K01, CB1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo identyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i stosowania materiałów budowlanych CB1A_W06, CB1A_W04, CB1A_K02, CB1A_K01, CB1A_U11 Prezentacja,
Referat
M_U002 Student potrafi posługiwać się zasadami zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. CB1A_W06, CB1A_W04, CB1A_K02, CB1A_K01, CB1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przewidzieć wpływ i skutki stosowanych materiałów budowlanych na środowisko i człowieka. CB1A_W06, CB1A_K08, CB1A_K02, CB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę związaną z wpływem produkcji i stosowania materiałów budowlanych na otaczające środowisko naturalne. Poznaje zasady zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo identyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i stosowania materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się zasadami zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przewidzieć wpływ i skutki stosowanych materiałów budowlanych na środowisko i człowieka. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Podstawowe informacje o relacjach przemysł materiałów budowlanych – środowisko

  1. Eksploatacja złóż surowców do produkcji materiałów budowlanych (rozpoczęcie, eksploatacja, rekultywacja),
  2. Odpady przemysłowe jako surowce dla przemysłu materiałów budowlanych,
  3. Paliwa alternatywne w przemyśle materiałów budowlanych, Protokół z Kyoto – problemy emisji CO2,
  4. Oddziaływanie zakładów produkujących materiały budowlane na środowisko naturalne,
  5. Bezpieczne deponowanie odpadów w materiałach budowlanych, immobilizacja metali ciężkich w materiałach budowlanych

 2. Materiały budowlane w ochronie przed promieniowaniem

  a. Radioaktywność materiałów budowlanych.
  b. Bariery antyradiacyjne.

 3. Materiały budowlane w ochronie wód

  a. Materiały budowlane w konstrukcjach oczyszczalni ścieków.
  b. Unieszkodliwianie odpadów ściekowych w procesach produkcji materiałów budowlanych.
  c. Materiały budowlane w gospodarowaniu wodami powierzchniowymi.
  d. Ekrany przeciwfiltracyne

 4. Materiały budowlane a ochrona powietrza

  a. Odpylanie spalin przemysłowych i utylizacja produktów z odpylania.
  b. Odsiarczanie spalin przemysłowych i utylizacja produktów z odsiarczania.

 5. Dom energooszczędny

  a. Dom energooszczędny – fundamenty i ściany,
  b. Dom energooszczędny – poddasze i dach
  c. Dom energooszczędny – drzwi i okna
  d. Dom energooszczędny – instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

 6. Recykling materiałów budowlanych

  a. Recykling świeżej mieszanki betonowej, zamknięty obieg wody technologicznej,
  b. Recykling betonu,
  c. Azbest – zagrożenia i sposoby utylizacji,
  d. Recykling ceramicznych materiałów budowlanych
  e. Immobilizacja odpadów niebezpiecznych w betonie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+03R+0,1A

gdzie
Kz-ocena z kolokwium zaliczeniowego
R-ocena z wygłoszenia referatu
A-ocena z aktywności na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyrektywa 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. (DzU.2004.168.1762 ze zmianami DzU.2005.39.372) „W sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.
3. inne aktualne rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami
(dostępne na: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html),
4. Z. Giergiczny, G. Łój i inni, Beton przyjazny środowisku, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Kraków 2008;
5. Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Olejarz J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.
6. Peukert S., Cementy powszechnego użytku i specjalne. Podstawy produkcji, właściwości i zastosowanie, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2000.
7. Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983
8. Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000.
9. Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.
10. Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, SPC i PWN, Kraków/Warszawa 2010.
11. Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, Skrypt Uczelniany AGH nr 1698, Kraków 2000.
12. Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990.
13. A. Kotabka – Pendias, H. Pendias „Biogeochemia pierwiastków śladowych” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993;
14. F. Albert Cotton, G. Wilkinson, Paul L. Gaus (tłumaczenie Jerzy Kuryłowicz) “Chemia nieorganiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 Warszawa;
15. A. Polański „Geochemia i surowce mineralne” Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1974;
16. Z. M. Migaszewski, A. Gałuszka „Zarys Geochemii Środowiska” Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003;
17. L. Chodyniecka, W. Gabzdyl, T. Kapuściński „Mineralogia i petrografia dla górników” Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993;
18. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji Dni Betonu (2000, 2002, 2004, 2006, 2008 i następne),
19. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji WASCON,
20. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji „Popioły z energetyki”
21. Inne materiały konferencyjne zbieżne z tematyką zajęć,
22. Czasopisma :
• Cement Wapno Gips,
• Cement Wapno Beton,
• Zement Kalk Gips,
• Cement and Concrete Research
• Czasopismo “Murator”
• Czasopismo “MuratorPlus”
• Czasopismo “Materiały Budowlane”
• Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
• Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego
• Concrete Plant International (lub wydanie polskie – Zakłady Budowlane International)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak