Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-517-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych. CB1A_W05, CB1A_W06, CB1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodności występujących rozwiązań i technologii w budownictwie jednorodzinnym. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny przydatności i celowości zastosowania danego materiału w przypadku konkretnego rozwiązania budowlanego. CB1A_W05, CB1A_W06, CB1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego i racjonalnego doboru materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Potrafi znajdywać i prezentować informacje dotyczące interesującego go aspektu materiałów budowlanych. CB1A_U06, CB1A_U02, CB1A_U05, CB1A_U12, CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole w celu znalezienia i zaprezentowania wybranego aspektu technologii produkcji i sposobu użycia wybranych materiałów budowlanych. CB1A_K05, CB1A_K03, CB1A_K06, CB1A_K02, CB1A_K08, CB1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją wyników własnej pracy na forum grupy. CB1A_K05, CB1A_K03, CB1A_K06, CB1A_K02, CB1A_K08, CB1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodności występujących rozwiązań i technologii w budownictwie jednorodzinnym. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny przydatności i celowości zastosowania danego materiału w przypadku konkretnego rozwiązania budowlanego. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego i racjonalnego doboru materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Potrafi znajdywać i prezentować informacje dotyczące interesującego go aspektu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole w celu znalezienia i zaprezentowania wybranego aspektu technologii produkcji i sposobu użycia wybranych materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_K003 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją wyników własnej pracy na forum grupy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie jednorodzinnymi.

Na zajęciach poruszane będą tematy obejmujące wszystkie podstawowe składniki nowoczesnego budynku jednorodzinnego, które obejmują zagadnienia takie jak:

1. Odwodnienie i materiały izolacji przeciwilgotnościowej
2. Nowoczesne rozwiązania ścian nośnych i działowych
3. Materiały i konstrukcje stropowe
4. Konstrukcje dachowe i materiały pokryciowe
5. Materiały izolacji cieplnej i akustycznej
6. Okna
7. Materiały do wykonaywania elwacji
8. Materiały posadzkowe
9. Materiały powłokowe ścian wewnętrznych
10. Ogrzewanie
11. Nowoczesne systemy kominowe, wentylacji i klimatyzacji budynków
12. Instalację wodną i kanalizacyjną
13. Instalacją elektryczną i gazową

W trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania najnowszych rozwiązań i technologii w celu zabezpieczenia domu przed zalaniem, powodzią, podziemnymi ciekami wodnymi, zalegającą wodą opadową i innymi niekorzystnymi zjawiskami związanymi z pojawieniem się wilgoci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Przedstawione zostaną także tradycyjne jak również i wykorzystujące najnowsze zdobycze technologii rozwiązania pozwalające wybudować dom jednorodzinny zapewniający komfort, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, który jednocześnie jest tani w eksploatacji, trwały i energooszczędny.
Podczas zajęć poruszone zostaną również zagadnienia prawidłowego doboru materiałów ze względu na ich cechy użytkowe ale również ze względu na końcowy efekt architektoniczny uzyskany przez zastosowanie danej technologii budowlanej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji wygłaszanej przez studenta, oraz z aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czasopismo “Murator”
2. Czasopismo “MuratorPlus”
3. Czasopismo “Materiały Budowlane”
4. Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
5. Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego
6. Inne katalogi producentów, czasopisma branżowe, artykuły tematyczne, książki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak