Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały wykończeniowe dla budownictwa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-520-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat chemicznej natury procesów zachodzących przy wytwarzaniu i stosowaniu materiałów wykończeniowych dla budownictwa CB1A_W03 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów wykończeniowych dla budownictwa CB1A_W06 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wpływu materiałów wykończeniowych na właściwości i stan budowli CB1A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić wpływ typowego składnika recepturowego na właściwości technologiczne materiałów wykończeniowych dla budownictwa CB1A_U11 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów wykończniowych dla budownictwa CB1A_U16 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat chemicznej natury procesów zachodzących przy wytwarzaniu i stosowaniu materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wpływu materiałów wykończeniowych na właściwości i stan budowli - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić wpływ typowego składnika recepturowego na właściwości technologiczne materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów wykończniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały wykończeniowe dla budownictwa. Przedmiot poszerza podstawową wiedzę o materiałach budowlanych, przedstawia wymagania normowe i aplikacyjne dla poszczególnych grup wyrobów. Przedstawiane są typowe receptury i sposoby projektowania materiałów pod konkretne zastosowania. Omawia się efekty współoddziaływania materiałów w rozwiązaniach systemowych. Wskazuje się konsekwencje typowych błędów w opracowaniu receptury
i wykonawstwie.
Zakres stosowania materiałów wykończeniowych dla budownictwa, Spoiwa mineralne
i wypełniacze, Spoiwa organiczne i domieszki modyfikujące. Tynki – szpachle – gładzie, Prefabrykowane elementy wykończeniowe, Kleje i zaprawy, Kleje i elementy montażowe w systemach wykończeniowych, Farby i preparaty gruntujące, Podkłady podpodłogowe, Systemy ociepleń, Materiały elewacyjne i pokryciowe, Materiały izolujące. Błędy w wykonawstwie i ich konsekwencje.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Stefański: Budownictwo ogólne t1. Warszawa, Arkady 2005
E. Osiecka: Materiały budowlane. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005
J. Małolepszy (red): Materiały budowlane. Kraków, UWN-D 2008
E. Szymański: Materiały budowlane. Warszawa WSiP 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-