Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia spoiw gipsowych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-620-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych CB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych CB1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
M_U002 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych CB1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych CB1A_K11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych - - - - - + - - - - -
M_U002 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Historia spoiw gipsowych, ich klasyfikacja i porównanie z innymi spoiwami mineralnymi.
2.Charakterystyka fizykochemiczna siarczanów wapnia.
3.Podstawowe kierunki wykorzystania surowców siarczanowych.
4.Klasyfikacja surowców siarczanowych. Naturalne gipsy i anhydryty. Desulfogipsy
i chemigipsy.
5.Układ CaSO4–H2O.
6.Fizykochemia procesu dehydratacji CaSO42H2O.
7.Metody wytwarzania gipsu  i  oraz anhydrytu.
8.Fizykochemia rehydratacji gipsu. Proces wiązania spoiw gipsowych.
9.Rola dodatków mineralnych i domieszek chemicznych w kształtowaniu właściwości zaczynów i wyrobów gipsowych.
10.Przeznaczenie i parametry użytkowe spoiw gipsowych.
11.Wykorzystanie SEM/EDS, DTA/TG i XRD w badaniach spoiw gipsowych.
12.Produkcja płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie spoiw anhydrytowych i estrichgipsu.
13.Zdrowotność materiałów gipsowych.
14.Zastosowanie gipsu poza budownictwem.
15.Przemysł gipsowy, a ochrona środowiska naturalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6K+0,2A+0,2P
K-ocena z kolokwium
A-ocena za aktywność
P-ocena za wygłoszenie prezentacji

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Olerjarz J., Małolepszy J.: „Technologia budowlanych materiałów wiążących” Cz. I. Wapno i gips. WSiP , Warszawa 1991.
2.Chądzyński L.: Spoiwa gipsowe w budownictwie. Dom Wydawniczy MEDIUM.Warszawa 2008.
3.Kurdowski W., „Chemia materiałów budowlanych” UWN-D AGH. Kraków 2000.
4.Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., „Technologia betonu – metody badań”, UWN-D AGH. Kraków 2000.
5.Nocuń-Wczelik W. (red.): Laboratorium materiałów wiążących pod redakcją UWN-D AGH Kraków 2003.
6.Osiecka E., „Fosfogipsy – materiały wiążące i budowlane”, Wyd. Arkady, Warszawa 1980.
7.Bolewski A, Manecki A., „ Mineralogia szczegółowa”, Wyd. PAE, 1993.
8.Małolepszy J.(red.): „Materiały budowlane – Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2008.
9.Czasopisma, informatory, katalogi, materiały reklamowe, stronice internetowe (np.www.polskigips.com.pl – materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia Gipsu).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak