Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka przemysłowa (6 tygodni)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zdobywa wiedzę dotyczącą ogólnej technologii ceramiki. CB1A_W03, CB1A_W08, CB1A_W07, CB1A_W06
M_W002 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym. CB1A_W05, CB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności analizy procesu technologicznego i doboru urządzeń w przemyśle ceramicznym. CB1A_U06, CB1A_U02, CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifkacji w zakresie technologii i urządzeń w przemyśle ceramicznym. Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy. CB1A_K04, CB1A_K05, CB1A_K01, CB1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zdobywa wiedzę dotyczącą ogólnej technologii ceramiki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności analizy procesu technologicznego i doboru urządzeń w przemyśle ceramicznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifkacji w zakresie technologii i urządzeń w przemyśle ceramicznym. Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Praktyka przemysłowa – 6 tygodni

Student po III roku I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki przemysłowej w zakładzie przemysłowym.
W trakcie odbywania praktyki student zapoznaje się z:
- zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy;
- działami organizacji produkcji;
- organizacją i przebiegiem procesu technologicznego;
- obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych;
- pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań;
- normami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok = 0,6z + 0,2s + 0,2o

Ok – ocena końcowa,
z – zaliczenie przez Opiekuna Zakładowego,
s – sprawozdanie,
o – odpowiedź.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej technologii ceramiki, znajomość zasad obowiązujących w Zakładzie pracy, dotyczy to w szczególności zasad BHP i ppoż., czasu pracy, porządku i dyscypliny oraz zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podręcznikowa i normy z zakresu odbywanej praktyki. Przepisy BHP i ppoż. Regulaminy obowiązujące w Zakładzie dotyczące czasu pracy, porządku i dyscypliny oraz zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak