Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
SEN-1-205-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna ogólny opis matematyczny zjawisk i procesów mechanicznych w zakresie statyki kinematyki i dynamiki punktu materialnego i ciała sztywnego. EN1A_W02, EN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w technice związane z prawami mechaniki. EN1A_W02, EN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna związek pomiędzy prawami mechaniki a działaniem mechanizmów i części maszyn. EN1A_W02, EN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z prawami mechaniki. EN1A_U01, EN1A_U06, EN1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie określić typowe charakterystyki maszyn i urządzeń energetycznych, w tym sprawność i moc EN1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki EN1A_K01, EN1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. EN1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna ogólny opis matematyczny zjawisk i procesów mechanicznych w zakresie statyki kinematyki i dynamiki punktu materialnego i ciała sztywnego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w technice związane z prawami mechaniki. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna związek pomiędzy prawami mechaniki a działaniem mechanizmów i części maszyn. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z prawami mechaniki. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie określić typowe charakterystyki maszyn i urządzeń energetycznych, w tym sprawność i moc + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Cel mechaniki z ukierunkowaniem na zagadnienia energetyki, pojęcia podstawowe, aksjomaty statyki, działania na wektorach.
2. Środkowy układ sił, Twierdzenie o trzech siłach, Wyznaczanie reakcji więzów dla środkowego układu sił.
3. Para sił. Moment siły względem bieguna i względem osi.
4. Płaski dowolny układ sił. Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego równoległego układu sił, Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego dowolnego układu sił.
5. Tarcie statyczne i kinematyczne. Przykłady uwzględnienia sił tarcia.
6. Przestrzenny układ sił. Wyznaczanie reakcji dla przestrzennego układu sił.
7. Opis ruchu punktu materialnego. Kinematyka punktu – zadanie proste i odwrotne. Tor, prędkość, przyspieszenie.
8. Szczególne przypadki ruchu punktu. Ruch postępowy i obrotowy bryły.
9. Kinematyka bryły: ruch postępowy i obrotowy.
10. Prawa Newtona. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego.
11. Dynamika układu punktów materialnych: zasada ruchu środka masy, zasada d’Alemberta. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego – zadanie proste i odwrotne
12. Moment bezwładności, twierdzenie Steinera. Praca, moc, sprawność, energia.
13. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Dobór mocy.
14. Pęd i popęd; kręt. Zasada pędu i popędu.
15. Dynamika ciała w ruchu postępowym i obrotowym. Dynamika przekładni kołowych i pasowych.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Działania na wektorach.
2. Twierdzenie o trzech siłach.
3. Wyznaczanie reakcji więzów dla środkowego układu sił.
4. Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego równoległego układu sił.
5. Wyznaczanie reakcji więzów dla płaskiego dowolnego układu sił.
6. Przyklady uwzględnienia sił tarcia.
7. Wyznaczanie reakcji dla przestrzennego układu sił.
8. Kinematyka punktu – zadanie proste i odwrotne. Tor, prędkość, przyspieszenie.
9. Kinematyka punktu – zadanie proste i odwrotne, kontynuacja. Tor, prędkość, przyspieszenie
10. Ruch postępowy i obrotowy bryły.
11. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego – zadanie proste i odwrotne.
12. Zastosowanie zasady ruchu środka masy i zasady d’Alemberta.
13. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Dobór mocy.
14. Zasada pędu i popędu.
15. Dynamika przekładni kołowych i pasowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 119 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z egzaminów i zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza z fizyki i matematyki z uwzględnieniem rachunku różniczkowego, całkowego, oraz podstaw rachunku wektorowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Skorupa M. Wykłady z Mechaniki: http://zwmik.imir.agh.edu.pl/Dydaktyka/IMIR/index.htm
2. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika ogólna. Skrypt AGH
3. Giergiel J., Głuch L, Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki – metodyka rozwiązań, UWND, Kraków 2001.
4. Misiak J.: Statyka. WNT, Warszawa 1994.
5. Misiak J.: Kinematyka. WNT, Warszawa 1994.
6. Misiak J.: Dynamika. WNT, Warszawa 1994.
7. Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki. PWN, Warszawa 1971.
8. Romicki R.: Rozwiązania zadań z mechaniki Zbioru I. W. Mieszczerskiego. PWN, Warszawa 1971.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak