Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
SEN-1-305-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Energetyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Skorupa Małgorzata (mskorupa@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna opis matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia w elementach konstrukcji poddanych działaniu obciążeń eksploatacyjnych. EN1A_W02, EN1A_W01, EN1A_W11, EN1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w materiale poddanym działaniu obciążeń. EN1A_W02, EN1A_W01, EN1A_W11, EN1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych, w tym stosowanych w układach energetycznych. EN1A_W12, EN1A_W11, EN1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z zapewnieniem odpowiednich własności wytrzymałościowych i integralności elementów konstrukcji. EN1A_U01, EN1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie projektować części maszyn i elementy konstrukcji w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. EN1A_U01, EN1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych. EN1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. EN1A_K01, EN1A_K05, EN1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna opis matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia w elementach konstrukcji poddanych działaniu obciążeń eksploatacyjnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zjawiska i procesy występujące w materiale poddanym działaniu obciążeń. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych, w tym stosowanych w układach energetycznych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać zagadnienia techniczne związane z zapewnieniem odpowiednich własności wytrzymałościowych i integralności elementów konstrukcji. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie projektować części maszyn i elementy konstrukcji w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Cel i zadania przedmiotu, pojęcia podstawowe.
2. Charakterystyki geometryczne przekrojów. Wskaźniki wytrzymałościowe przekrojów.
3. Własności mechaniczne materiałów.
4. Rozciąganie i ściskanie. Projektowanie prętów obciążonych osiowo.
5. Ścinanie techniczne, obliczanie połączeń elementów konstrukcji.
6. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia. Energia sprężysta.
7. Skręcanie prętów o przekrojach kołowych. Sprężyny walcowe. Projektowanie prętów skręcanych i sprężyn walcowych.
8. Zginanie: wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach, warunek bezpieczeństwa.
9. Wyznaczanie odkształceń belek, warunek sztywności.
10. Zginanie z rozciąganiem. Zginanie ukośne.
11. Wytrzymałość złożona: hipotezy wytężeniowe, zginanie ze skręcaniem, zastosowanie w energetyce – projektowanie wałów.
12. Problemy wytrzymałościowe typowe dla urządzeń stosowanych w energetyce: zmęczenie materiału, pełzanie i relaksacja naprężeń, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Charakterystyki geometryczne.
2. Wskaźniki wytrzymałościowe przekrojów.
3. Projektowanie elementów konstrukcji obciążonych osiowo.
4. Układy statycznie niewyznaczalne.
5. Obliczanie typowych połączeń elementów konstrukcji.
6. Analiza stanu naprężenia.
7. Analiza stanu odkształcenia.
8. Projektowanie prętów skręcanych i sprężyn walcowych.
9. Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach.
10. Wyznaczanie odkształceń belek.
11. Projektowanie belek z uwzględnieniem warunku bezpieczeństwa i sztywności.
12. Zginanie z rozciąganiem.
13. Zginanie ukośne.
14. Projektowanie wałów w układach napędowych.
15. Projektowanie zbiorników ciśnieniowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zgodna z zaliczeniem ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza z matematyki (rachunek różniczkowy, całkowy i wektorowy) oraz mechaniki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Skorupa A., Skorupa M.: Wytrzymałość materiałów: skrypt dla studentów wydziałów niemechanicznych. AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2000.
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość materiałów. Cz. 1, Teoria, zastosowanie. AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne.
3. Rżysko J.: Statyka i Wytrzymałość Materiałów. PWN, Warszawa 1977.
4. Dyląg Z. Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. T. 1. WNT, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak