Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie matematyki i fizyki, jak również wiedzę z zakresu chemii oraz nauk biomedycznych, biochemicznych i biofizycznych realizowaną na studiach I stopnia.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem podstawowym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego inżyniera, licencjata lub równoważnego zagranicznego, uzyskanego na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Na kierunek fizyka medyczna mogą być przyjmowani bez wstępnego postępowania weryfikacyjnego kandydaci rekrutujący się z absolwentów Wydziałowych studiów 1. stopnia w obrębie danego kierunku. Tacy kandydaci wybierają jedną z dwóch specjalności w ramach studiów 2. stopnia fizyki medycznej. Kandydaci z innych Wydziałów/Uczelni mogą być przyjmowani pod warunkiem że są to absolwenci studiów 1. stopnia kierunku fizyka medyczna oraz fizyka i fizyka techniczna, jeżeli w ramach tych studiów wybierali specjalność (kierunek dyplomowania) fizyka medyczna. Kandydaci na studia fizyki medycznej wybierają specjalności w ramach tych studiów podobnie jak absolwenci wydziałowych studiów 1. stopnia. O przyjęciu na określoną specjalność decyduje prodziekan ds. studenckich w oparciu o listy rankingowe i liczby miejsc na poszczególnych specjalnościach. Wszyscy pozostali kandydaci (absolwenci studiów 1. stopnia z innych Wydziałów/Uczelni) zainteresowani podjęciem studiów na kierunku fizyki medycznej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH muszą złożyć wraz z podaniem na studia suplement do dyplomu, z listą przedmiotów realizowanych podczas studiów 1. stopnia. Decyzję o dopuszczeniu kandydata do rekrutacji na kierunek fizyka medyczna podejmuje prodziekan ds. kształcenia w oparciu o analizę suplementu w kontekście wymogów standardów studiów 1. stopnia tegoż kierunku. Decyzja taka podejmowana będzie w ciągu 1-2 dni po złożeniu dokumentów. Pozytywna decyzja jest równoznaczna z dopuszczeniem do egzaminu wstępnego na dany kierunek. Ze względu na ramy czasowe rekrutacji, taka decyzja musi być wydana do 9 lutego, co wymaga złożenia przez kandydata kompletu dokumentów do 6 lutego. Kandydaci na kierunek fizyki medycznej przystępują do egzaminu wstępnego, który jest testem jednokrotnego wyboru. Zestaw egzaminacyjny obejmuje 20 pytań, z przedmiotów objętych programem studiów tego kierunku. Są to w pierwszej kolejności przedmioty występujące w standardach nauczania. Na początku roku akademickiego 2010/11 na stronie Wydziału pojawiły się kompletne zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych wszystkich przedmiotów objętych egzaminami. Wynik egzaminu jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat odpowie poprawnie przynajmniej na połowę pytań. Taki wynik liczbowy egzaminu jest wyrażany w skali 1–100 (za każda poprawną odpowiedź 5 punktów), przemnażany przez 5 i dodawany do średniej ze studiów ważonej kredytami (ECTS) i przemnożonej przez 100. Taki wskaźnik rekrutacyjny jest używany przy konstrukcji list rankingowych. Składając podanie o przyjęcie na studia 2. Stopnia kandydat spoza AGH musi dostarczyć obliczoną (poświadczoną) przez swój macierzysty dziekanat średnią z wszystkich ocen końcowych przedmiotów objętych studiami 1. stopnia. Jest to średnia ważona. Wagami są liczby punktów kredytowych (ECTS). (W przypadku absolwentów studiów wydziałowych takie dane dostarcza Dziekanat).

Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku Fizyka Medyczna zapewnia względną niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia ułatwiającą mobilność pionową jak i poziomą. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Strategia rozwoju AGH kładzie również duży nacisk na doskonalenie warunków zwiększających motywacje do pracy naukowej oraz wymiany międzynarodowej. Program kształcenie kierunku Fizyka Medyczna wspiera te dążenia poprzez umożliwienie zaliczania studentom pracy naukowej prowadzonej we współpracy z pracownikami wydziału jako modułów obieralnych, za które studenci otrzymują punkty ECTS i oceny. Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Nazwa specjalności:
Techniki obrazowania i biometria

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

8

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 12 pkt. 14 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może być większy niż 8 ECTS. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej

Studia indywidualne:

Student może rozpocząć studia indywidualne od drugiego semestru, jeżeli jego średnia ocen po pierwszym semestrze studiów jest nie niższa niż 4.0 oraz posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego, który podejmie się opieki.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocenę końcową ze studiów wylicza się jako średnią ważoną w skład której wchodzą: (i) średnia ocen z całych studiów (z wagą 60%), (ii) ocena z pracy magisterskiej (z wagą 20%), oraz wynik egzaminu dyplomowego (z wagą 20%).

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia reguluje § 25 Regulaminu studiów AGH. Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 2 Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH z dnia 12.03.2012 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych magisterskich na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych, Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wprowadziła następujące ustalenia:
1. W egzaminie dyplomowym kończącym studia drugiego stopnia uczestniczą:
-dziekan lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji,
-opiekun pracy magisterskiej,
-recenzent pracy magisterskiej.
2. Przebieg egzaminu dyplomowego: egzamin rozpoczyna się od krótkiej prezentacji pracy przez magistranta, po której następują dwie serie pytań. W pierwszej serii każda z osób uczestniczących w egzaminie ma prawo zadać pytanie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, w drugiej serii każda osoba uczestnicząca w egzaminie ma prawo zadać pytanie z zakresu studiów drugiego stopnia ukończonych przez magistranta.
3. Tematy prac magisterskich do wyboru w danym roku publikowane są sukcesywnie od początku roku akademickiego na stronie internetowej Wydziału tak, aby umożliwić zapoznanie się z nimi potencjalnym kandydatom na studia drugiego stopnia pochodzącym z innych uczelni. Wybór tematów kończy się 31 marca danego roku akademickiego.

Dodatkowe informacje:

-