Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty kreatywności
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
EIT-2-109-SI-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Adrian Weronika T. (wta@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Adrian Weronika T. (wta@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna nowatorskie metody pracy indywidualnej i zespołowej, orientuje się w najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych tzw. myślenia projektowego, które z pożytkiem może wykorzystać w zawodzie informatyka IT2A_W10 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie rozwijając swoje możliwości oraz w zespole dostrzegając potencjał i synergię pracy zespołowej, potrafi współkierowac małym zespołem oraz oszacować czas potrzebny na realizację zadanego ćwiczenia IT2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi samodzielnie pozyskiwac wiedzę oraz wykorzystywac ją w praktyce, potrafi zdobywać umiejętności przez doświadczenie IT2A_U13 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy wykorzystując między innymi metody myślenia projektowego IT2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna nowatorskie metody pracy indywidualnej i zespołowej, orientuje się w najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych tzw. myślenia projektowego, które z pożytkiem może wykorzystać w zawodzie informatyka - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie rozwijając swoje możliwości oraz w zespole dostrzegając potencjał i synergię pracy zespołowej, potrafi współkierowac małym zespołem oraz oszacować czas potrzebny na realizację zadanego ćwiczenia - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie pozyskiwac wiedzę oraz wykorzystywac ją w praktyce, potrafi zdobywać umiejętności przez doświadczenie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy wykorzystując między innymi metody myślenia projektowego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Wprowadzenie: kreatywność i myślenie projektowe, kultura prototypowania, historie oddziałujące na ludzi.
 2. Myślenie projektowe (ang. Design Thinking) – proces, metody i narzędzia.
 3. Zasady dobrej burzy mózgów.
 4. Prototypowanie jako metoda iteracyjnego rozwiązywania problemów.
 5. Wprowadzanie innowacji w zespole, interdyscyplinarność, zarządzanie konfliktem.
 6. Dynamika relacji w zespole, praca zespołowa.
 7. Od pomysłu do sukcesu – kreatywna przedsiębiorczość.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Tim Brown – Change by Design
 2. Tina Seelig – What I Wish I Knew When I Was 20
 3. Strona Instutute of Design na Uniwersytecie Stanford: http://dschool.stanford.edu/
 4. Entrepreneurship corner – portal zawierający inspirujące prezentacje kreatywnych przedsiębiorców: http://ecorner.stanford.edu/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak