Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium interdyscyplinarne 1
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
EIT-2-112-SI-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nalepa Grzegorz J. (gjn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Nalepa Grzegorz J. (gjn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania społeczne i etyczne stosowania systemów inteligentnych. IT2A_W10 Udział w dyskusji
M_W002 Orientuje się w zastosowaniach inteligentnych technologii w różnych dziedzinach życia. IT2A_W10 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować z tekstami spoza kanonu opracowań inżynierskich, potrafi pozyskiwać i integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. IT2A_U01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy roli i odpowiedzialności inżyniera-informatyka rozumiejącego nowoczesne technologie inteligentne wobec społeczeństwa i rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w tej dziedzinie informatyki. IT2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Jest świadomy istnienia różnych punktów widzenia współczesnych technologii, jest wrażliwy na potrzeby różnych grup społecznych dotyczące systemów inteligentnych. IT2A_K02 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania społeczne i etyczne stosowania systemów inteligentnych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Orientuje się w zastosowaniach inteligentnych technologii w różnych dziedzinach życia. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować z tekstami spoza kanonu opracowań inżynierskich, potrafi pozyskiwać i integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy roli i odpowiedzialności inżyniera-informatyka rozumiejącego nowoczesne technologie inteligentne wobec społeczeństwa i rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w tej dziedzinie informatyki. - - - - - + - - - - -
M_K002 Jest świadomy istnienia różnych punktów widzenia współczesnych technologii, jest wrażliwy na potrzeby różnych grup społecznych dotyczące systemów inteligentnych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Celem seminarium jest zaprezentowanie studentom szerszego kontekstu tworzenia i stosowania technologii i systemów inteligentnych. W ramach zajęć prezentowane są różnorodne obszary wykorzystania takich systemów oraz omówione są konsekwencje stosowania inteligentnych technologii we współczesnym świecie. Interdyscyplinarne podejście pozwala studentom zrozumieć różne punkty widzenia użytkowników systemów inteligentnych, poszerzając perspektywę inżynierską o aspekty humanistyczne – związane z odbiorcą systemu, np. e-wykluczenie. Zakres seminarium obejmuje aspekty psychologiczne czy społeczne tworzenia i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji. Na seminarium są zapraszane osoby reprezentujące środowiska odbiorców, użytkowników, wskazujące pozatechniczne uwarunkowania tworzenia i używania systemów inteligentnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Udział w zajęciach i dyskusja.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak