Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Platforma integracyjna IBM Power Systems/IBM i
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
JIS-2-008-SW-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dydejczyk Antoni (dydejcz@agh.edu.pl)
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wprowadzenie do zagadnień związanych z budową, zadami funkcjonowania i tworzenia aplikacji w środowisku Platformy integracyjnej IBM Power Systems / IBM i.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe problemy projektowe w systemach aplikacyjnych IS2A_W13 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów aplikacyjnych IS2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi modyfikować, uruchamiać i śledzić wykonanie programów wykorzystujących podstawowe, aktualne narzędzia do tworzenia systemów aplikacyjnych IS2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie tworzyć proste systemy aplikacyjne w wybranych technikach oraz środowiskach tworzenia oprogramowania IS2A_U12, IS2A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych stosowanych do realizacji usług aplikacyjnych IS2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe problemy projektowe w systemach aplikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów aplikacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi modyfikować, uruchamiać i śledzić wykonanie programów wykorzystujących podstawowe, aktualne narzędzia do tworzenia systemów aplikacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie tworzyć proste systemy aplikacyjne w wybranych technikach oraz środowiskach tworzenia oprogramowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych stosowanych do realizacji usług aplikacyjnych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Platforma integracyjna IBM Power Systems / IBM i

1. IBM Power System – nowoczesny system aplikacyjny
2. Architektura serwerów IBM Power System
3. Architektura systemu operacyjnego IBM i
4. Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie IBM i
5. Zarządzanie usługami systemu IBM i
6. Zarządzanie zadaniami w systemie IBM i
7. Baza danych DB2 UDB for IBM i
8. Język komend systemu IBM i – CL
9. Model działania aplikacji w systemie IBM i
10. Język RPG – programowanie średnio zaawansowane
11. Partycjonowanie logiczne na platformie IBM Power System
12. Rozwiązania odtwarzania po awarii i wysokiej dostępności IBM i
13. Usługi Java VM i Web Services na platformie IBM i

Ćwiczenia laboratoryjne:
PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Wprowadzenie do pracy w środowisku terminalowym IBM 5250
Efekty kształcenia:
− student potrafi wykonywać podstawowe operacje menu i komend za pomocą interfejsu terminala standardu IBM 5250.

Podstawy zarządzania obiektami systemowymi w systemie IBM i
Efekty kształcenia:
− student potrafi tworzyć i zarządzać bibliotekami, plikami fizycznymi,
− student potrafi konfigurować dostęp do obiektowych elementów systemu plików IBM i.

Tworzenie i wykonywanie programów w języku powłoki systemu IBM i – CL
Efekty kształcenia:
− student potrafi tworzyć fizyczne pliki źródłowe za pomocą edytora SEU w terminalu 5250,
− student kompilować programy zakodowane w języku CL,
− student uruchamiać programy wiersza poleceń terminala 5250.

Zarządzanie usługami bazodanowymi DB/2 – IBM i Navigator
Efekty kształcenia:
− student potrafi obsługiwać interfejs GUI zarządzania systemem IBM i,
− student potrafi tworzyć proste tabele bazy danych DB/2 for IBM i.

Analiza i optymalizacja zapytań SQL w bazie danych DB/2 for IBM i
Efekty kształcenia:
− student potrafi tworzyć i uruchamiać zapytania SQL w środowisku terminala 5250,
− student potrafi tworzyć i uruchamiać zapytania SQL w środowisku GUI Navigator,
− student potrafi przeprowadzać analizę zapytań SQL za pomocą narzędzi Visual Explain.

Tworzenie aplikacji dla systemu IBM i w środowisku IDE Rational Developer
Efekty kształcenia:
− student potrafi uruchomić środowisko programistyczne IDE IBM Rational Developer,
− student potrafi utworzyć proste oprogramowanie w języku CL za pomocą IDE Rational Developer.

Podstawy programowania w języku RPG korzystających z interfejsu 5250
Efekty kształcenia:
− student potrafi skonstruować prosty program monolityczny w języku RPG za pomocą IDE Rational Developer,
− student potrafi skonstruować prosty program modułowy w języku RPG, korzystający z tabel bazy danych DB/2 for IBM i,
− student potrafi skonstruować prosty interfejs aplikacji DDS 5250 za pomocą IDE Rational Developer.

Zarządzanie systemami wirtualnymi (partycjami logicznymi) na serwerze IBM Power Systems
Efekty kształcenia:
− student potrafi uruchomić usługi zarządzania zdalnego za pomocą IBM Hardware Management Console.

Uruchamianie usług serwera aplikacyjnego IBM WebSphere na platformie IBM i
Efekty kształcenia:
− student potrafi uruchomić usługi aplikacyjne Java EE, działające pod kontrolą serwera aplikacyjnego IBM WebSphere działającego na platformie IBM i.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują aplikacje demonstracyjne, wykonane w językach programowania CL i RPG, działające w środowisku wiersza poleceń i interfejsu użytkownika terminala 5250. Wykonane aplikacje będą oceniane zgodnie z kryteriami zamieszczonymi na stronie internetowej przedmiotu oraz przedstawionymi na pierwszych zajęciach. Ponadto, w trakcie zajęć będzie przeprowadzone kolokwium weryfikujące znajomość podstaw architektury serwerów IBM Power Systems i systemu operacyjnego IBM i. Ocena zaliczeniowa (końcowa modułu) jest obliczana jako średnia z ocen cząstkowych z kolokwium i wykonanych aplikacji demonstracyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Programowanie w językach C/C++ i Java

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• IBM i and System i Information Center [ http://publib.boulder.ibm.com/eserver/ibmi.html ]

• WebSphere Application Server (IBM i), Version 8.0 [ http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/com.ibm.websphere.base.iseries.doc/info/iseries/ae/welcome_basei.html ]

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Zaller-Deffuant model of mass opinion / Krzysztof MALARZ, Piotr GRONEK, Krzysztof KUŁAKOWSKI // JASSS Journal of Artificial Societies and Social Simulation ; ISSN 1460-7425. — 2011 vol. 14 iss. 1 art. no. 2, s. [1–20]

Informacje dodatkowe:

• Dopuszcza się nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach laboratoryjnych (w tym co najwyżej 1 nie usprawiedliwiona).
• Jeżeli w wyniku nieobecności student nie uzyska oceny cząstkowej z zadania lub kolokwium, powstałą zaległość uzupełnia na kolejnych najbliższych zajęciach laboratoryjnych.