Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane technologie internetowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
JIS-2-201-SW-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dydejczyk Antoni (dydejcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dydejczyk Antoni (dydejcz@agh.edu.pl)
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W007 Zna różne platformy programistyczne i różnice pomiędzy nimi. IS2A_W12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W008 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat tworzenia serwisów WWW realizowanych w strukturach wielowarstwowych. IS2A_W15, IS2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W009 Wie jak wykorzystać platformę programistyczną do szybkiego prototypowania. IS2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U008 Potrafi dobrać odpowiednią platformę programistyczną i w oparciu o nią zaimplementować aplikację Internetową. IS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U009 Zna środowiska programistyczne i umie wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie. IS2A_U13, IS2A_U14 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole. IS2A_K05, IS2A_K02, IS2A_K01, IS2A_K07, IS2A_K04 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W007 Zna różne platformy programistyczne i różnice pomiędzy nimi. + - - + - - - - - - -
M_W008 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat tworzenia serwisów WWW realizowanych w strukturach wielowarstwowych. + - + + - - - - - - -
M_W009 Wie jak wykorzystać platformę programistyczną do szybkiego prototypowania. - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U008 Potrafi dobrać odpowiednią platformę programistyczną i w oparciu o nią zaimplementować aplikację Internetową. - - + + - - - - - - -
M_U009 Zna środowiska programistyczne i umie wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Porównanie technologii JEE i .Net z aplikacjami WWW tworzonymi w języku PHP czy perl.
 2. Serwis WWW – język Java w serwisie WWW.
 3. Szablony JavaServer Faces.
 4. Obiektowo-relacyjne odwzorowanie w JEE – JPA.
 5. Logika biznesowa w aplikacji WWW – Enterprise JavaBeans.
 6. Szkielety do tworzenia aplikacji w JEE – Spring.
 7. Technologia SOA i WebService

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Projektowanie prostego serwletu

  Efekty kształcenia:

  • student potrafi serwet łączący się z relacyjną bazą danych poprzez interfejs JDBC,
  • student potrafi napisać skrypt JSP korzystający z opracowanego serwletu i biblioteki JSTL.

 2. Projektowanie deklaratywnego uwierzytelnienia w serwisie WWW

  Efekty kształcenia:

  • student potrafi opracować uwierzytelnienie do serwisu WWW w oparciu o mechanizmy dostępne na serwerze aplikacyjnym JEE,
  • student potrafi wykorzystać technologię JNDI do połączenia z relacyjną bazą danych.

 3. Tworzenie serwisu WWW z wykorzystaniem technologii JSF

  Efekty kształcenia:

  • student umie poprawnie opracować stronę wykorzystując technologię szablonów z wykorzystaniem języka JSF.

 4. Dostęp do bazy danych z wykorzystaniem technologii ORM

  Efekty kształcenia:

  • student potrafi wykorzystać technologię ORM (dowolna implementacja interfejsu JPA) do opracowania warstwy dostępu do relacyjnej bazy danych.

 5. Warstwa logiczna aplikacji WWW z wykorzystaniem EJB

  Efekty kształcenia:

  • student potrafi proste komponenty EJB realizujące logikę biznesową aplikacji.

 6. Technologia MVC

  Efekty kształcenia:

  • student potrafi opracować prosty schemat aplikacji wykorzystując Framework Spring.

Ćwiczenia projektowe:

W trakcie semestru student realizuje jeden projekt. Temat projektu wybiera student po konsultacji z prowadzącym laboratorium. W ramach projektu należy stworzyć działającą aplikacje w serwisie WWW.
Efekty kształcenia:

 • student potrafi opracować projekt serwisu WWW, zdefiniować założenia i przeprowadzić analizę wymagań użytkownika, zaprojektować podstawową funkcjonalność realizowaną przez serwis;
 • student potrafi opracować wielowarstwową strukturę serwisu WWW;
 • student potrafi wykorzystać technologię ORM do realizacji serwisu WWW;
 • student potrafi wykorzystać prototypowanie do realizacji serwisu WWW.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

W ramach laboratorium komputerowego studenci wykonują szereg ćwiczeń, za które mogą zdobyć określoną liczbę punktów. Procent uzyskanych punktów przeliczany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH na ocenę końcową z laboratorium. W trakcie zajęć studenci wykonają samodzielnie małe projekty podsumowujące przerobiony materiał na zajęciach laboratoryjnych.
Projekt programistyczny oceniany będzie zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zamieszczonymi na stronie przedmiotu oraz przedstawionymi na pierwszych zajęciach.

Ocena końcowa z modułu obliczana jest jako średnia ważona z powyższych ocen, przy czym ocena z laboratorium wchodzi do oceny końcowej z wagą 40%, a ocena z projektu z wagą 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student posiada wiedzę z zakresu programowania obiektowego, relacyjnych baz danych, inżynierii oprogramowania oraz inżynierii Internetu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak