Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
JIS-2-302-SW-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Saeed Khalid (saeed@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Saeed Khalid (saeed@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Wie, jak jego praca magisterska może wpłynąć na rozwój gospodarki i/lub przemysłu. IS2A_W18 Referat
M_W003 Wie jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy magisterskiej. IS2A_W12 Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji. IS2A_U09, IS2A_U02, IS2A_U14, IS2A_U01
M_U002 Potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy magisterskiej. IS2A_U09, IS2A_U01 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaproponować optymalne rozwiązania problemów pojawiających w trakcie tworzenia pracy magisterskiej. IS2A_K01 Referat
M_K002 Potrafi opracować harmonogram wykonania pracy magisterskiej. IS2A_K03, IS2A_K06 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Wie, jak jego praca magisterska może wpłynąć na rozwój gospodarki i/lub przemysłu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Wie jak optymalnie dobrać metodologię rozwiązania problemu postawionego w pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć plan i harmonogram wykonania pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaproponować optymalne rozwiązania problemów pojawiających w trakcie tworzenia pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi opracować harmonogram wykonania pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Student przygotowuje prezentacje opisujące postępy pracy przy przygotowaniu swojej pracy magisterskiej. Podczas prezentacji studenta, pozostali uczestnicy w seminarium biorą czynny udział w dyskusji. Każdy student przygotowuje co najmniej trzy prezentacje. Ostatnia prezentacja powinna podsumowywać dokonania studenta zamierzające do obrony pracy.

Efekty kształcenia:
Student uzupełnia wiedzę na temat sposobu pisania dłuższej rozprawy naukowej.
Student ćwiczy umiejętność przygotowania prezentacji oraz publicznego przedstawienia swoich wyników.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie trzech prezentacji oraz opinii promotora odnośnie przygotowania studenta do obrony pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student musi spełnić przewidziane przepisami uczelni warunki dopuszczenia do seminarium dyplomowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Regulamin studiów
  • WEINER J. 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak