Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fotobiologia i fotomedycyna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
EIB-2-211-BN-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Bionanotechnologie
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Sarna Tadeusz (tadeusz.sarna@uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wolnicka-Glubisz Agnieszka (a.wolnicka-glubisz@uj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe prawa fotochemii, fotobiologii, mechanizmy zjawisk fotodynamicznych IB2A_W03, IB2A_W02, IB2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zróżnicowania efektów biologicznych indukowanych promieniowaniem słonecznym. IB2A_W03, IB2A_W02, IB2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student zna podstawowe techniki stosowane w badaniach fotobiologicznych IB2A_W05, IB2A_W03, IB2A_W02, IB2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo interpretować i opracować wyniki uzyskane podczas zajęć IB2A_U13, IB2A_U02, IB2A_U01, IB2A_U04, IB2A_U03, IB2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi posługiwać się poprawną terminologią fotobiofizyki. IB2A_U13, IB2A_U02, IB2A_U01, IB2A_U04, IB2A_U03, IB2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie, bądź pracując w grupie, opracować zagadnienie obejmujące wiedzę interdyscyplinarną na zadany temat. Angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. IB2A_K01, IB2A_K03, IB2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych dziedzin nauki i jej kompilacji w celu zastosowania i rozwoju nowoczesnych metod badania materiałów. Student potrafi samodzielnie stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. IB2A_K01, IB2A_K03, IB2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe prawa fotochemii, fotobiologii, mechanizmy zjawisk fotodynamicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zróżnicowania efektów biologicznych indukowanych promieniowaniem słonecznym. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe techniki stosowane w badaniach fotobiologicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo interpretować i opracować wyniki uzyskane podczas zajęć - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się poprawną terminologią fotobiofizyki. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie, bądź pracując w grupie, opracować zagadnienie obejmujące wiedzę interdyscyplinarną na zadany temat. Angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z różnych dziedzin nauki i jej kompilacji w celu zastosowania i rozwoju nowoczesnych metod badania materiałów. Student potrafi samodzielnie stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Fitobiologia i fotomedycyna

1. Główne procesy odpowiedzialne za degradację ozonu w
stratosferze. Zjawiska fotofizyczne i
fotochemiczne
towarzyszące absorpcji fotonów z zakresu
ultrafioletu i światła widzialnego. Czynniki
determinujące zdolność cząsteczek do absorpcji
światła oraz udziału w reakcjach fotochemicznych.
Skala czasu i wydajności kwantowe wybranych
procesów fotobiologicznych.
2. Zastosowanie molekularnych sond fluorescencyjnych
do detekcji reaktywnych form tlenu.
3. Mechanizmy fotochemicznego uszkodzenia kwasów
nukleinowych, białek i lipidów. Porównanie
mechanizmów naprawczych.
4. Rola promieniowania słonecznego w niektórych
zjawiskach fizjologicznych i patologicznych u
zwierząt i ludzi na poziomie molekularnym.
5. Fototransdukcja sygnału wzrokowego w oku.
6. Stres oksydacyjny w oku.
7. Nowoczesne metody badawcze: laserowa fotoliza
błyskowa, radioliza impulsowa, fosforescencja
tlenu singletowego, spektroskopia rezonansu
paramagnetycznego (EPR), pułapkowanie spinowe EPR
i oksymetria EPR. Analiza charakterystycznych
produktów molekularnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia: 3 bloki po 5 godz
1. Tlen singletowy lub fotoliza – 5 godz.
2. Pułapkowanie EPR – 5 godz.
3. Efekt fotodynamiczny – 5 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga zaliczenia z laboratoriów oraz otrzymania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z kolokwium pisemnego. Ocena końcowa może zostać podniesiona o pół stopnia studentom, którzy uzyskali maksymalną ocenę z wszystkich 3-ech zajęć laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z kursu fizyki, chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Źródła literaturowe zostaną podane studentom przed zajęciami.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach:

Student ma prawo do 1 usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach.
Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów UJ.

Zasady zaliczania zajęć:
Zajęcia laboratoryjne:
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia minimum dwóch ćwiczeń podanych w treści modułu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
- uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego,
- poprawnie wykonane ćwiczenie,
- zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
laboratoryjnych.
Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń
laboratoryjnych oraz uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu obejmującego materiał omawiany na wykładach.
Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów UJ.

Uwaga: *
*Zajęcia odbywają sią wyłącznie w semestrze zimowym (semestr 2).