Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-005-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenie wiedzy ogólnej, pozazawodowej IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Ma świadomość znaczenie pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera IM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K003 Ma lepsze możliwości poznania i rozumienia wielokulturowości współczesnego świata IM1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K004 Ma świadomość i lepiej rozumie społeczną rolę inżyniera w przekazie informacyjnym IM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenie wiedzy ogólnej, pozazawodowej - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenie pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma lepsze możliwości poznania i rozumienia wielokulturowości współczesnego świata - - - - - + - - - - -
M_K004 Ma świadomość i lepiej rozumie społeczną rolę inżyniera w przekazie informacyjnym - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Historia polskich Żydów do 1918 r. – 2 godz.
2. Państwo i społeczeństwo polskie wobec mniejszości narodowych – 2 godz.
3. Żydzi w II RP – 4 godz.
4. Ukraińcy w II RP – 2 godz.
5. Białorusini w II RP – 2 godz.
6. Niemcy w II RP – 2 godz.
7. Inne grupy narodowe – 2 godz.
8. Kultura mniejszości narodowych i ich wkład w kulturę polską -4 godz.
9. Mniejszości wobec państwa i narodu polskiego – 2 godz. 10. Holocaust – 2 godz.
11. Mniejszości w PRL – 4 godz.
12. Relacje Polacy – mniejszości narodowe. Mity i stereotypy – 2 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Żydzi w Polsce. Leksykon, Warszawa 2001
Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985
Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Warszawa 1997
Olejnik Leszek, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003
Iwanicki Mieczysław, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990, Siedlce 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak