Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagadnienia i kierunki filozofii
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-006-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma elementarną wiedzę w zakresie filozofii IM1A_W18 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 zna i rozumie podstawowe metody uprawiania filozofii IM1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł IM1A_W18 Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi dostrzegać pozatechniczne aspekty nauki IM1A_U19 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty nauki filozoficznej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IM1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma elementarną wiedzę w zakresie filozofii - - - - - + - - - - -
M_W002 zna i rozumie podstawowe metody uprawiania filozofii - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi dostrzegać pozatechniczne aspekty nauki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty nauki filozoficznej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Ewolucja pojęcia „filozofia” w naszym kręgu kulturowym; zasadnicze motywy filozofowania.
2. Pytania filozoficzne; działy filozofii.
3. Trzy podstawowe sposoby uprawiania filozofii.
4. Poszukiwanie arché (zasady świata) przez wczesnych filozofów greckich.
5. Radykalny idealizm Platona; „mit jaskini”, rozumienie miłości oraz „idei” jako pierwowzorów rzeczy.
6. Umiarkowany idealizm Arystotelesa = struktura bytu.
7. Materializm atomistyczny Demokryta.
8. Problem Boga w filozofii chrześcijańskiej (nurt Augustyński i Tomaszowy).
9. Racjonalizm kartezjański – co oznacza Cogito ergo sum?
10. Kantowski przewrót w filozofii – badania transcendentalne; rozumienie imperatywu kategorycznego.
11. Dialektyka idealistyczna (Hegel) i materialistyczna (Marks).
12. Przełom antypozytywistyczny: „filozofia życia” (Bergson), fenomenologia (Husserl).
13. Egzystencjalizm od Sartre’a i Camusa po Jaspersa.
14. Współczesny personalizm (Mounier, Wojtyła, Tischner).
15. Neopozytywizm, neomarksizm (szkoła frankfurcka), filozofia dialogu i postmodernizm.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział w zajęciach, aktywność

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1,2.3, Warszawa 2000 lub inne wyd. (wybrane zagadnienia).
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
Wskazane teksty z: W. Jaworski, A. Małecka, J. Galarowicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Wybór tekstów. Ontologia, epistemologia, etyka, Kraków 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak