Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Religie świata
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-008-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma elementarną wiedzę dotyczącą istoty religii oraz różnych jej form pojawiających się w dziejach ludzkości IM1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 posiada wzbogaconą wiedzę na temat relacji człowiek – sacrum IM1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł IM1A_U19 Aktywność na zajęciach
M_U002 umie dokonywać rzetelnej i obiektywnej oceny występujących na świecie religii oraz rozumie ich znaczenie dla jednostki i rozwoju kultury IM1A_U17 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów zjawisk kulturowych IM1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma elementarną wiedzę dotyczącą istoty religii oraz różnych jej form pojawiających się w dziejach ludzkości - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wzbogaconą wiedzę na temat relacji człowiek – sacrum - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U002 umie dokonywać rzetelnej i obiektywnej oceny występujących na świecie religii oraz rozumie ich znaczenie dla jednostki i rozwoju kultury - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów zjawisk kulturowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Religia w kulturze ludzkości. Klasyfikacja religii.
2. Religie Indii i ich miejsce w kulturze światowej.
3. Buddyzm – rola medytacji i oświecenia.
4. Hinduizm i jego główne odłamy.
5. Etyczno – społeczny charakter konfucjanizmu.
6. Taoizm religijny i filozoficzny.
7. Judaizm – religia przymierza, prawa i mesjanizmu.
8. Chrześcijaństwo jako religia uniwersalistyczna. Wczesne chrześcijaństwo i jego rozwój. Rola kościoła katolickiego w historii.
9. Chrześcijaństwo wschodnie. Losy kościołów wschodnich. Specyfika duchowości prawosławia.
10. Protestantyzm w dziejach kultury europejskiej. Znaczenie reformacji.
11. Ekumenizm w chrześcijaństwie. Rola kościołów protestanckich. Sobór Watykański II wobec ekumenizmu.
12. Herezje, schizmy i sekty w dziejach chrześcijaństwa.
13. Islam – religia państwa i prawa. Historia i współczesność. Fundamentalizm islamski.
14. Nowe ruchy i zjawiska religijne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na zajęciach, aktywność.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa
1. K. Banek, J. Drabina, H. Hoffman, Religie Wschodu i Zachodu, W-wa 1992.
2. E. Barker, Nowe ruchy religijne, Kraków 2002.
3. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, W-wa 1970.
4. M. Keene, Religie świata, W-wa 2003.
5. Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. red. H. Zimoń, Lublin 2000.

Literatura zalecana
1. M. Eliade, Sacrum i profanum, W-wa 1996.
2. Encyklopedia religii świata, t. 1 i 2, W-wa 2002.
3. Islam a świat, Red. R. Bäcker i S. Kitab, Toruń 2004.
4. K. Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Kraków 2002.
5. N. Luhmann, Funkcja religii, Kraków 1998.
6. E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002.
7. Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. I – X, W-wa 2001-2003.
8. H. Smith, Religie świata, W-wa 1994.
9. Słownik wiedzy o religiach, red. K. Banek, Bielsko-Biała 2007.
10. H. Smith, Religie świata, W-wa 1994.
11. M. i U. Tworuschka, Religie świata, t. I – VI, W-wa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak