Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie innowacjami
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-011-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B+R IM1A_W20 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne IM1A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań IM1A_U05, IM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego IM1A_U05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze sferą B+R - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań - - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zarządzanie innowacjami

Podstawowe pojęcia i definicje
Źródła innowacji w skali makro
Modele procesów innowacyjnych
Czynniki i wewnętrzne i zewnętrzne wpływających na innowacyjność przedsiębiorstw
Strategie innowacyjne
Źródła okazji do innowacji
Cykle innowacyjne
Nowe generacje produktów
Współczesna polityka międzynarodowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z marketingu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Drucker P.F : „Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie” PWE, Warszawa, 1992
Pomykalski A.: „Zarządzanie innowacjami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Białoń L. „Zarządzanie działalnością innowacyjną” Wydawnictwo PLACET Warszawa 2010
Matusiak K.B. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy” SGH Warszawa Oficyna wydawnicza Warszawa 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak