Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane w ochronie środowiska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-016-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę związaną z wpływem produkcji i stosowania materiałów budowlanych na otaczające środowisko naturalne. Poznaje zasady zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. IM1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo identyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i stosowania materiałów budowlanych IM1A_U16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi posługiwać się zasadami zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. IM1A_U16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przewidzieć wpływ i skutki stosowanych materiałów budowlanych na środowisko i człowieka. IM1A_K02, IM1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę związaną z wpływem produkcji i stosowania materiałów budowlanych na otaczające środowisko naturalne. Poznaje zasady zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo identyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i stosowania materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się zasadami zrównoważonego rozwoju w produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przewidzieć wpływ i skutki stosowanych materiałów budowlanych na środowisko i człowieka. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Recykling materiałów budowlanych

  a. Recykling świeżej mieszanki betonowej, zamknięty obieg wody technologicznej,
  b. Recykling betonu,
  c. Azbest – zagrożenia i sposoby utylizacji,
  d. Recykling ceramicznych materiałów budowlanych
  e. Immobilizacja odpadów niebezpiecznych w betonie.

 2. Podstawowe informacje o relacjach przemysł materiałów budowlanych – środowisko

  1. Eksploatacja złóż surowców do produkcji materiałów budowlanych (rozpoczęcie, eksploatacja, rekultywacja),
  2. Odpady przemysłowe jako surowce dla przemysłu materiałów budowlanych,
  3. Paliwa alternatywne w przemyśle materiałów budowlanych, Protokół z Kyoto – problemy emisji CO2,
  4. Oddziaływanie zakładów produkujących materiały budowlane na środowisko naturalne,
  5. Bezpieczne deponowanie odpadów w materiałach budowlanych, immobilizacja metali ciężkich w materiałach budowlanych

 3. Materiały budowlane w ochronie wód

  a. Materiały budowlane w konstrukcjach oczyszczalni ścieków.
  b. Unieszkodliwianie odpadów ściekowych w procesach produkcji materiałów budowlanych.
  c. Materiały budowlane w gospodarowaniu wodami powierzchniowymi.
  d. Ekrany przeciwfiltracyne

 4. Materiały budowlane a ochrona powietrza

  a. Odpylanie spalin przemysłowych i utylizacja produktów z odpylania.
  b. Odsiarczanie spalin przemysłowych i utylizacja produktów z odsiarczania.

 5. Materiały budowlane w ochronie przed promieniowaniem

  a. Radioaktywność materiałów budowlanych.
  b. Bariery antyradiacyjne.

 6. Dom energooszczędny

  a. Dom energooszczędny – fundamenty i ściany,
  b. Dom energooszczędny – poddasze i dach
  c. Dom energooszczędny – drzwi i okna
  d. Dom energooszczędny – instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+03R+0,1A

gdzie
Kz-ocena z kolokwium zaliczeniowego
R-ocena z wygłoszenia referatu
A-ocena z aktywności na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyrektywa 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. (DzU.2004.168.1762 ze zmianami DzU.2005.39.372) „W sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.
3. inne aktualne rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami
(dostępne na: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html),
4. Z. Giergiczny, G. Łój i inni, Beton przyjazny środowisku, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Kraków 2008;
5. Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Olejarz J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.
6. Peukert S., Cementy powszechnego użytku i specjalne. Podstawy produkcji, właściwości i zastosowanie, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2000.
7. Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983
8. Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000.
9. Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.
10. Kurdowski W., Chemia cementu, PWN, Warszawa 1991.
11. Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, Skrypt Uczelniany AGH nr 1698, Kraków 2000.
12. Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990.
13. A. Kotabka – Pendias, H. Pendias „Biogeochemia pierwiastków śladowych” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993;
14. F. Albert Cotton, G. Wilkinson, Paul L. Gaus (tłumaczenie Jerzy Kuryłowicz) “Chemia nieorganiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 Warszawa;
15. A. Polański „Geochemia i surowce mineralne” Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1974;
16. Z. M. Migaszewski, A. Gałuszka „Zarys Geochemii Środowiska” Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003;
17. L. Chodyniecka, W. Gabzdyl, T. Kapuściński „Mineralogia i petrografia dla górników” Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993;
18. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji Dni Betonu (2000, 2002, 2004, 2006, 2008 i następne),
19. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji WASCON,
20. Materiały konferencyjne z cyklicznej konferencji „Popioły z energetyki”
21. Inne materiały konferencyjne zbieżne z tematyką zajęć,
22. Czasopisma :
• Cement Wapno Gips,
• Cement Wapno Beton,
• Zement Kalk Gips,
• Cement and Concrete Research
• Czasopismo “Murator”
• Czasopismo “MuratorPlus”
• Czasopismo “Materiały Budowlane”
• Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
• Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak