Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przemysłowe wykorzystanie fluidyzacji
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-023-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych IM1A_W01 Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
M_W002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii IM1A_W05 Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów IM1A_U19 Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii IM1A_K02 Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zjawisko fluidyzacji. Porównanie fluidyzacji z innymi sposobami kontaktu ziaren z gazem lub cieczą. Metody produkcji wykorzystujące fluidyzację – przykłady. Fluidyzacja gazowa: rodzaje fluidyzacji, wpływ wielkości ziaren i ich gęstości, gęstości gazu i lepkości na przebieg fluidyzacji, średnia średnica ziaren, minimalna szybkość fluidyzacji, minimalna szybkość pęcherzowania, prędkość zawisania, rozszerzanie się warstwy fluidalnej, spadek ciśnienia na warstwie fluidalnej. Działanie dystrybutora czynnika fluidyzującego. Wzrost pęcherzy i ich trwałość. Mieszanie i segregacja w warstwie, Wymiana ciepła w warstwie. Suszenie w warstwie. Wywiewanie ziaren z warstwy. Modelowanie reakcji chemicznych w warstwie. Zmniejszanie i powiększanie warstwy. Spiekanie w warstwie. Erozja ziaren i ścian reaktora. Trójfazowy model matematyczny warstwy fluidalnej.
Powyższa tematyka jest przedstawiana na seminarium przez prowadzącego. Studenci przygotowują referat o zastosowaniu fluidyzacji wybranej przez siebie metodzie produkcji.
Zawartość referatu:
1. Opis metody produkcji, w której wykorzystywana jest warstwa fluidalna.
2. Opis rodzaju zastosowanej warstwy fluidalnej z podaniem jej parametrów pracy.
3. Sposób obliczenia wybranego parametru pracy warstwy fluidalnej.
4. Przykład obliczeń wybranego parametru pracy warstwy.
5. Wnioski
6. Literatura
7. Dwa pytania do słuchaczy dotyczące istoty omówionego tematu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę składają się:
1. Przygotowany referat w formie pisemnej®
2. Wygłoszona prezentacja (p)
3. Wynik kolokwium zaliczeniowego z treści przygotowanych przez prowadzącego zajęcia oraz wygłoszonych referatów (k).
Ocena końcowa: Ok.= 0,5r+0,2p+0,3k

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowy kurs matematyki, fizyki i chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kmieć, A.; Englart, S.; Ludwińska, A.; Teoria i technika fluidyzacji; Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej 2007.
2. Razumow, I.M.; Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich; WNT; Warszawa 1975.
3. Pell, M.; Gas fluidization; Elsevier; Amsterdam 1990;
4. Geldart, D.; Types of gas fluidization; Powder Technology; 7(1973); str. 285 – 292.
5. Orzechowski, Z.; Przepływy dwufazowe, jednowymiarowe, ustalone, adiabatyczne; PWN; Warszawa 1990.
6. Rietema, K.; The dynamics of fine powders; Elsevier Applied Science; London and New York 1991;
7. Lech, R.; Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki. Przykłady; Wydawnictwa AGH; Kraków 2007.
8. Szarawara, J.; Skrzypek, J.; Gawdzik, A.; Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych; WNT; Warszawa 1991; str. 325 – 333.
9. Bennett, C.O.; Myers, J.E.; Przenoszenie pędu, ciepła i masy; WNT; Warszawa 1967;
10. Serwiński, M.; Zasady inżynierii chemicznej i procesowej; WNT, Warszawa 1982,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Przy formułowaniu tematu referatu student może zaproponować interesująca go metodę produkcji, w której stosuje się warstwę fluidalną.