Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodzące
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-024-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę wystarczającą do zrozumienia zagadnienia przepływu energii przez różne materiały IM1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada umiejętność wykonywania obliczeń przepływów ciepła i strat energii cieplnej IM1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę przy wykonywaniu prostych zadań projektowych IM1A_U17 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zależności lokalnej gospodarki energetycznej od globalnego zużycia energii i wpływu zużycia energii na środowisko naturalne oraz jakość życia. IM1A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę wystarczającą do zrozumienia zagadnienia przepływu energii przez różne materiały - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada umiejętność wykonywania obliczeń przepływów ciepła i strat energii cieplnej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę przy wykonywaniu prostych zadań projektowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zależności lokalnej gospodarki energetycznej od globalnego zużycia energii i wpływu zużycia energii na środowisko naturalne oraz jakość życia. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne oraz termoprzewodzące w rozwiązaniach technicznych (elektronika, przemysł komputerowy, technika grzewcza, technika chłodzenia, izolacje termiczne) Przedmiot poszerza podstawową wiedzę materiałach w zakresie przewodnictwa cieplnego i wpływu rodzaju oraz budowy materiału na przewodnictwo cieplne. Głównym celem zajęć jest nauczenie studentów jak poprzez modyfikację struktury i składu chemicznego/fazowego wpływać na szybkość odprowadzania i doprowadzania ciepła. Omawiane są zagrożenia związane ze zbyt wolnym odprowadzaniem ciepła, głownie w aspekcie problemu chłodzenia elektroniki. Omawiane są aspekty rozszerzalności cieplnej oraz szoków termicznych, zmiany właściwości materiałów ze wzrostem temperatury oraz możliwości przewidywania i zapobiegania awariom cieplnym. Omawiane są różne sposoby chłodzenia i ogrzewania (aktywne, pasywne, pompy cieplne)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena przygotowanej pracy pisemnej,
Ocena zrealizowanego projektu,
Ocena sprawozdania zawierającego obliczenia przeprowadzone na podstawie danych zebranych w trakcie zajęć oraz ich analizę.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pogorzelski J. A: „Fizyka cieplna budowli”
Dominik Staniszewski, Waldemar Targański: „Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych”
Bengt Sundén, C. A. Brebbia, A. C. Mendes: „Advanced computational methods in heat transfer”
Czasopismo branżowe „Izolacje”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak