Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań w kryminalistyce
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-026-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. IM1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. IM1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. IM1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. IM1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. IM1A_U05, IM1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. IM1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. IM1A_K05, IM1A_K04, IM1A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zagadnienia seminaryjne

Historia kryminalistyki w Polsce i Europie. Podstawowa terminologia oraz zagadnienia z zakresu kryminalistyki. Identyfikacja na podstawie pisma ręcznego, języka i analiza treści. Metody stosowane w badaniach identyfikacyjnych. Antropometria kryminalistyczna i jej anatomiczne podstawy. Badanie broni i amunicji. Mechanoskopia. Traseologia. Daktyloskopia. Somnambulizm. Trucizny i ich sposoby wykrywania dla celów sądowych. Szczegółowe formy przesłuchania. Przestępczość zorganizowana. Samobójstwo. Ustalanie profilu DNA. Ekspertyza toksykologiczna i alkohologiczna. ”Modus operandi”. Wybrane aspekty badań osmologicznych. Hipnoza kryminalna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta za wygłoszony referat, obecność na zajęciach oraz aktywność studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu. 1996.
J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009
J. Thorwald, Stulecie detektywów; Godzina detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 1992.
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak