Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Toksykologia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-028-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. IM1A_W20 Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. IM1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. IM1A_K01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. IM1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. IM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Toksykologia

  Cykl wykładów o tematyce związanej z wpływem substancji o róznym stopniu toksyczności na organizm człowieka. W zakres wykładów wchodzą następujące zagadnienia:
  1. Definicje związane z toksycznością substancji, dawki, rodzaje dawek, narażenie człowieka na substancje toksycze, źródła substancji toksycznych.
  2. Ocena toksyczności substancji – badania laboratoryjne, sprzęt służący do badań, badana na zwierzętach, określanie podstawowych parametrów toksyczności substancji, badania toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej, mutagenezy, kancerogenezy, ocena wpływu toksyn na płodność, neurogenezę, toksyczność w funkcji drogi podania.
  3. Biotransformacja trucizn, podstawowe mechanizmy, akumulacja trucizn w organizmach, wydalanie.
  4. Toksykologia metali spotykanych w procesach przetwórczych i przemysłowych.
  5. Toksykologia farmaceutyków i substancji o znaczeniu terapeutycznym. Badania toksyczności leków. Podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy w zatruciach.
  6. Toksyny odzwierzęce, roślinne i grzybowe. Wykorzystanie przemysłowe trucizn świata ożywionego.
  7. Toksykologia produktów antropogenicznych. Wybrane procesy wydobywcze i przetwórcze jako źródło toksyn. Masowe skażenia, podstawy zapobiegania katastrofom związanym z emisją toksyn do środowiska życia człowieka.
  8. Toksykologia produktów militarnych, broń chemiczna.
  9. Narkotyki jako przykład rozpowszechnionych toksyn w społeczeństwach świata.

 2. Toksykologia

  Cykl wykładów o tematyce związanej z wpływem substancji o róznym stopniu toksyczności na organizm człowieka. W zakres wykładów wchodzą następujące zagadnienia:
  1. Definicje związane z toksycznością substancji, dawki, rodzaje dawek, narażenie człowieka na substancje toksycze, źródła substancji toksycznych.
  2. Ocena toksyczności substancji – badania laboratoryjne, sprzęt służący do badań, badana na zwierzętach, określanie podstawowych parametrów toksyczności substancji, badania toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej, mutagenezy, kancerogenezy, ocena wpływu toksyn na płodność, neurogenezę, toksyczność w funkcji drogi podania.
  3. Biotransformacja trucizn, podstawowe mechanizmy, akumulacja trucizn w organizmach, wydalanie.
  4. Toksykologia metali spotykanych w procesach przetwórczych i przemysłowych.
  5. Toksykologia farmaceutyków i substancji o znaczeniu terapeutycznym. Badania toksyczności leków. Podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy w zatruciach.
  6. Toksyny odzwierzęce, roślinne i grzybowe. Wykorzystanie przemysłowe trucizn świata ożywionego.
  7. Toksykologia produktów antropogenicznych. Wybrane procesy wydobywcze i przetwórcze jako źródło toksyn. Masowe skażenia, podstawy zapobiegania katastrofom związanym z emisją toksyn do środowiska życia człowieka.
  8. Toksykologia produktów militarnych, broń chemiczna.
  9. Narkotyki jako przykład rozpowszechnionych toksyn w społeczeństwach świata.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa uzyskiwania jest jako wynik egzaminu końcowego. Egzamin składa się z 20 pytań testowych (pytania otwarte wielokrotnego wyboru). Punktacja zgodna z zaleceniami AGH dotyczącymi ocen prac pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dowolny podręcznik toksykologii (np. Toksykologia, red. W. Seńczuk, PZWL)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak