Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matlab – narzędzie dla inżynierów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-032-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe algorytmy analizy numerycznej. IM1A_W01, IM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie zasady przeprowadzania obliczeń inżynierskich w środowisku Matlab. IM1A_W15, IM1A_W14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie programowania w środowisku Matlab. Potrafi definiować struktury danych i implementować proste algorytmy. IM1A_U17, IM1A_U08, IM1A_U06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab. Potrafi łączyć wbudowane algorytmy obliczeniowe oraz własne. IM1A_U17, IM1A_U08, IM1A_U06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania metod obliczeniowych w nauce i technice. IM1A_K05, IM1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe algorytmy analizy numerycznej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady przeprowadzania obliczeń inżynierskich w środowisku Matlab. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie programowania w środowisku Matlab. Potrafi definiować struktury danych i implementować proste algorytmy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab. Potrafi łączyć wbudowane algorytmy obliczeniowe oraz własne. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania metod obliczeniowych w nauce i technice. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Opis środowiska Matlab, praca z wykorzystaniem interpretera komend.
2. Definiowanie zmiennych i struktur danych.
3. Operacje wektorach i macierzach.
4. Wizualizacja danych – wykresy dwuwymiarowe i trójwymiarowe.
5. Podstawy programowania: skrypty i funkcje.
6. Podstawy analizy numerycznej w Matlabie:
- obliczenia z wykorzystaniem wielomianów
- rozwiązywanie układów równań liniowych
- całkowanie i różniczkowanie numeryczne
- interpolacja i aproksymacja funkcji
- rozwiązywanie układów równań liniowych
- zagadnienia optymalizacyjne
- przetwarzanie sygnałów.
9. Rozwiązywanie przykładowych zadań inżynierskich.
10. Podstawy statystyki w Matlabie.
11. Wielowymiarowa analiza danych.
12. Zagadnienia stabilności numerycznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen uzyskanych z kolokwium (2-3 w czasie semestru)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość techniki komputerowej.
Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
Znajmość podstaw algebry oraz statystyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Zalewski, R. Cegieła, Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
2. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, NIKOM, Warszawa
1998.
3. Dokumentacja techniczna MATLAB wydana przez firmę The MathWorks Inc.
4. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych, Wyd. PLJ, Warszawa 1996.
5. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab 6 – poradnik użytkownika.
6. B. Mrozek, Zb.Mrozek: MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd.HELION 2004
7. M. Stachurski: Metody numeryczne w programie Matlab. Wyd.MIKOM 2003
8. W. Regel: Statystyka matematyczna w Matlab. Wyd.MIKOM 2003
9. W. Regel: Wykresy i obiekty graficzne w MATLAB. Wyd.MIKOM 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak