Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe (tylko dla Inżynierii Materiałowej)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-035-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student ma wiedzę z zakresu układów fazowych IM1A_W04, IM1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student rozumie fizyczne znacznie układów fazowych IM1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student umie odczytywac informacje zawarte w układach fazowych IM1A_U05, IM1A_U12, IM1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma potrzebę samodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury IM1A_K02, IM1A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student ma wiedzę z zakresu układów fazowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie fizyczne znacznie układów fazowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie odczytywac informacje zawarte w układach fazowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma potrzebę samodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Przedmiot zapoznaje z dwu- i trójskładnikowymi układami fazowymi.

1. Fizyczne znaczenie układów fazowych.
2. Reguła faz Gibsa dla układów skondensowanych.
3. Dwuskładnikowe układy fazowe.
4. Prowadzenie torów krystalizacji.
5. Opis jakościowy procesu krystalizacji i topienia.
6. Reguła dźwigni.
7. Obliczenia ilościowe.
8. Kolokwium.
9. Trójskładnikowe układy fazowe.
10. Reguła faz Gibsa.
11. Reguła Alkamadego. Wyznaczanie kierunków spadku temperatury.
12. Trójkąty kompozycji. Zasada trójkąta kompozycji.
13. Prowadzenie i opis torów krystalizacji.
14. Ilościowe wyznaczanie udziału faz.
15. Kolokwium.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną dwóch kolokwiów cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs krystalografii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
2. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak