Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria tkankowa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-053-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę dotyczącą inżynierii tkankowej obejmującą rodzaje wykorzystywanych komórek, czynników wzrostu i materiałów na rusztowania IM1A_W20 Kolokwium
M_W002 zna podstawowe metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów stosowanych do hodowli komórek i tkanek IM1A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi zaproponować sposób wytwarzania i/lub modyfikacji materiałów przeznaczonych dla inżynierii tkankowej IM1A_U01, IM1A_U20 Kolokwium
M_U002 zna podstawowe zasady i metody hodowli komórek IM1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące inżynierii tkankowej i w sposób powszechnie zrozumiały IM1A_K02 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę dotyczącą inżynierii tkankowej obejmującą rodzaje wykorzystywanych komórek, czynników wzrostu i materiałów na rusztowania - - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawowe metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów stosowanych do hodowli komórek i tkanek - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaproponować sposób wytwarzania i/lub modyfikacji materiałów przeznaczonych dla inżynierii tkankowej - - - - - + - - - - -
M_U002 zna podstawowe zasady i metody hodowli komórek - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące inżynierii tkankowej i w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Cele i założenia inżynierii tkankowej. Tkanki, struktura, budowa i funkcje: kości, chrząstka, więzadła i ścięgna, skóra, naczynia krwionośne, substancja międzykomórkowa (ECM); sztuczna substancja międzykomórkowa jako rusztowanie – podłoże dla komórek. Kultury komórkowe i tkankowe, techniki hodowli komórek in vitro, bioreaktory, metody analizy komórek w hodowli. Komórki macierzyste (embrionalne, indukowane pluripotencjalne, somatyczne) oraz komórki zróżnicowane strukturalnie i czynnościowo w inżynierii tkankowej. Czynniki wzrostu. Inżynieria tkankowa in vivo – sterowana regeneracja tkanek. Produkty inżynierii tkankowej (m.in. sztuczna skóra, sztuczna chrząstka). Materiały na podłoża (rusztowania, nośniki komórek) w inżynierii tkankowej. Fizyczna, chemiczna i biologiczna modyfikacja powierzchni materiałów na rusztowania. Kształtowanie struktury materiałów do hodowli komórek i tkanek na poziomie nano-, mikro- i makroskopowym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwiów i odpowiedzi ustnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hodowla komórek i tkanek pod red S. Stokłosowej, PWN Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak