Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-056-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu metodyki badań wyrobów szklanych IM1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych IM1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi prawidłowo dobrać metodę badawczą oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych IM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadoość odpowiedzialności za podejmowane decyzje IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu metodyki badań wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi prawidłowo dobrać metodę badawczą oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadoość odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą użytkowe właściwości wyrobów szklanych. Wymagania i metody badań wyrobów szklanych:
-budowlanych i innych stosowanych w budownictwie; bezpiecznych; ochronnych; szyb zespolonych; szkieł powlekanych; motoryzacyjnych;
-opakowań szklanych;
-gospodarczych; farmaceutycznych i technicznych.
Zakładowa kontrola jakości wyrobów. Świadectwa (certyfikaty) zgodności wyrobów z normą.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=zaliczenie

OK=0,8P+0,1A+0,1U
gdzie;
P-prezentacja (referat)
A-aktywność na zajęciach
U-udział w dyskusji

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Wyd. Arkady, W-wa, 1987.
2.Meller M., Siwiński P.: Szkło budowlane, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2002
3.Normy: PN-EN, PN-ISO
4.Czasopisma: Szkło i Ceramika, Świat Szkła

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak