Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badawcze w medycynie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-062-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. IM1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. IM1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. IM1A_U07 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. IM1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Diagnostyka materiałów biologicznych – rutynowe analizy: pobór próbek, metody badań, analiza wyników.
2. Sygnały bioelektryczne i biomagnetyczne w elektrokardiografii (EKG) i elektroencefalografii (EEG).
3. Techniki ultradźwiękowe i akustyczne w medycynie.
4. Tworzenie wizualizacji ultradźwiękowych, obrazy z wykorzystaniem efektu Dopplera, dopplerowskie pomiary przepływów.
5. Metody optyczne w diagnostyce medycznej: techniki i sensory światłowodowe, endoskopy.
6. Metody spektroskopowe analityki medycznej i chemii klinicznej.
7. Metody obrazowania diagnostycznego: tomografia rentgenowska, tworzenie obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego, w scyntygrafii, badania diagnostyczne tomografii emisyjnej PET, termografia, tomografia impedancyjna.
8. Lasery w medycynie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest uzależniona od ilości punktów uzyskanych przez studenta za wygłoszenie referatu, przygotowaną prezentację oraz aktywność i udział w dyskusji.
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.Z. Hrynkiewicz (red.), Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
2. A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita (red.), Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
3. M.W. Karłow, Wykłady z fizyki laserów, WNT, Warszawa 1989
4. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa 1998
5. M. Szustakowski, Elementy techniki światłowodowej, WNT, Warszawa 1992
6. A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowanie, WNT, Warszawa, 2000
7. M. Nałęcz (red.), Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, t.8 Obrazowanie biomedyczne, WKŁ, Warszawa, 2000.
8. M. Stopczyk, Elektrodiagnostyka medyczna, PZWL, Warszawa, 1984.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak