Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne systemy dociepleń
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-064-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę wystarczającą do samodzielnego zaprojektowania systemu izolacji budynków oraz wskazania słabych punktów rozwiązań w istniejących budynkach IM1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Projekt
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk cieplnych oraz przepływów energii oraz potrafi wykonać potrzebne obliczenia. IM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Sudent posiada umiejętność analizy i interpretowania zjawisk na podstawie obserwacji i wyników pomiarów IM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy, że zrównoważona gospodarka energią cieplną w ulęciu lokalnym ma wpływ na globalny stan środowiska naturalnego i warunków życia na ziemi. IM1A_K02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę wystarczającą do samodzielnego zaprojektowania systemu izolacji budynków oraz wskazania słabych punktów rozwiązań w istniejących budynkach - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą zjawisk cieplnych oraz przepływów energii oraz potrafi wykonać potrzebne obliczenia. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Sudent posiada umiejętność analizy i interpretowania zjawisk na podstawie obserwacji i wyników pomiarów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy, że zrównoważona gospodarka energią cieplną w ulęciu lokalnym ma wpływ na globalny stan środowiska naturalnego i warunków życia na ziemi. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne dla budownictwa. Przedmiot poszerza podstawową wiedzę o budowlanych materiałach termoizolacyjnych oraz nowoczesnych systemach dociepleń i zasadach ich projektowania w świetle narastającego kryzysu energetycznego i pojawiającego się trendu budownictwa zeroenergetycznego. Przedstawiane są typowe sposoby projektowania izolacji cieplnej oraz doboru materiałów pod konkretne zastosowania. Przedstawiane są również systemy i sposoby wentylacji pomieszczeń w aspekcie minimalizowania strat energii. Omawia się efekty współoddziaływania materiałów w rozwiązaniach systemowych. Wskazuje się konsekwencje typowych błędów w opracowaniu systemów dociepleń, izolacji, wentylacji i w wykonawstwie. Przedstawiany jest zakres stosowania materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa, rodzaje izolacyjnych materiałów włóknistych, komórkowych, sypkich, kruszywa lekkie do wykonywania betonów termoizolacyjnych oraz sposoby obliczania strat cieplnych budynków. Omawiane są błędy w wykonawstwie i ich konsekwencje.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 40 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena przygotowanej pracy pisemnej,
Ocena zrealizowanego projektu izolacji cieplnej,
Ocena sprawozdania zawierającego obliczenia przeprowadzone na podstawie danych zebranych w trakcie zajęć oraz ich analizę.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Stefański: Budownictwo ogólne t1. Warszawa, Arkady 2005
E. Osiecka: Materiały budowlane. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005
J. Małolepszy (red): Materiały budowlane. Kraków, UWN-D 2008
E. Szymański: Materiały budowlane. Warszawa WSiP 2003
Pogorzelski J. A: Fizyka cieplna budowli, Warszawa PWN 1976
Czasopismo branżowe „Izolacje”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak