Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia ogólna - kurs podstawowy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-102-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych IM1A_W04, IM1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz prawami rządzącymi tymi stanami IM1A_W04 Egzamin
M_W003 zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów IM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków IM1A_U11 Egzamin
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii IM1A_U09, IM1A_U10 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych IM1A_U11 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 rozumie rolę chemii w kształtowaniu otoczenia IM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz prawami rządzącymi tymi stanami + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii - + - - - - - - - - -
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii + + - - - - - - - - -
M_K002 rozumie rolę chemii w kształtowaniu otoczenia + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne.
2. Jądro atomowe.
3. Ciało doskonale czarne, efekt fotoelektryczny, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności.
4. Współczesne poglądy na naturę materii.
5. Podstawy mechaniki kwantowej. Równanie Schroedingera.
6. Atom wodoru. Orbitale atomu wodoru.
7. Atom wieloelektronowy.
8. Układ okresowy pierwiastków.
9. Wiązanie chemiczne. Wiązanie jonowe, kowalencyjne, metaliczne. Moment dipolowy, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.
10. Teoria orbitali molekularnych. Dwuatomowe cząsteczki homojądrowe. Dwuatomowe heterojądrowe. Hybrydyzacja orbitali.
11. Stany skupienia materii.
12. Równowaga chemiczna. Reguła przekory.
13. Elektrolity i ich dysocjacja. Elektrolity słabe. Elektrolity mocne. Równowagi
w roztworach elektrolitów: kwasy i zasady, bufory, hydroliza, rozpuszczalność.
14. Reakcje w rozpuszczalnikach niewodnych.
15. Reakcje utleniania i redukcji, potencjały elektrochemiczne, elektroliza

Ćwiczenia audytoryjne:

Układanie i uzgadnianie reakcji utlenienia i redukcji. Potencjały utleniająco-redukujące. Przewidywanie kierunku reakcji redoks. Wyprowadzanie wzorów empirycznych i rzeczywistych związków. Obliczenia stechiometryczne. Wydajność reakcji. Sposoby wyrażania stężeń roztworów (molowe, procentowe, ułamek molowy). Przeliczanie stężeń roztworów. Równowaga chemiczna. Stała równowagi. Reguła przekory. Dysocjacja elektrolityczna, teoria mocnych elektrolitów. Autodysocjacja wody, pH i pOH.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 228 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 x średnia ocena ćwiczeń + 0,6 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna
2. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
3. J.D.Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna
4. P.A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
5. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. 1. Podstawy teoretyczne (red. Andrzej Małecki), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1486
6. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. 2. Przykłady i zadania (red. Anna Kozłowska-Róg), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1487
7. Obliczenia chemiczne: zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi, Praca zbiorowa /red. Alfred Śliwa/
8. N. Glinka, Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej
9. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma