Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia ogólna - kurs rozszerzony
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-103-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, strukturę atomu wodoru i atomów wieloelektronowych w ujęciu mechaniki kwantowej IM1A_W04, IM1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii IM1A_W04, IM1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 ma wiedzę w zakresie wiązań chemicznych występujących w związkach chemicznych IM1A_W04, IM1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków IM1A_U01 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii IM1A_U10, IM1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomocą równań reakcji chemicznych oraz wykonać obliczenia ilości koniecznych substratów i powstałych produktów IM1A_U10, IM1A_U11, IM1A_U09 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 rozwiązuje w grupie złożone zadania chemiczne IM1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, strukturę atomu wodoru i atomów wieloelektronowych w ujęciu mechaniki kwantowej + - - - - + - - - - -
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii + - - - - + - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie wiązań chemicznych występujących w związkach chemicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii - - - - - + - - - - -
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomocą równań reakcji chemicznych oraz wykonać obliczenia ilości koniecznych substratów i powstałych produktów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii + - - - - - - - - - -
M_K002 rozwiązuje w grupie złożone zadania chemiczne - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe prawa i pojęcia w chemii. Granice stosowalności praw i pojęć. Krótka historia rozwoju zasadniczych koncepcji w chemii.
2. Elementy chemii jądrowej. Przemiany promieniotwórcze. Prawo rozpadu. Warunki trwałości jąder atomowych. Wpływ promieniowania na związki chemiczne.
3. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej. Problem abstrakcyjnego opisu i wyobrażeń w świecie zjawisk kwantowych.
4. Istota dualizmu korpuskularno-falowego.
5. Funkcja falowa. Równanie Schrödingera. Statystyczny charakter praw Przyrody.
6. Atom wodoru. Część radialna i kątowa funkcji falowej. Sens fizyczny liczb kwantowych.
7. Poziomy energetyczne. Symetria orbitali atomowych. Oddziaływania magnetyczne w atomie. Spin i spinorbitale.
8. Atom wieloelektronowy. Przybliżenie jednoelektronowe.
9. Energia jonizacji i powinowactwo elektronowe. Konfiguracje elektronowe atomów. Zasada Pauliego i reguła Hunda.
10. Układ okresowy i jego znaczenie we współczesnej chemii. Okresowość właściwości pierwiastków i przyczyny odchyleń od okresowości.
11. Podstawy teorii orbitali molekularnych. Proste cząsteczki dwuatomowe. Typy orbitali molekularnych. Energia i symetria orbitali molekularnych.
12. Typy wiązań chemicznych w teorii orbitali molekularnych. Lokalizacja i delokalizacja wiązań chemicznych.
13. Proste cząsteczki wieloatomowe. Struktura geometryczna cząsteczek. Hybrydyzacja orbitali. Koncepcja VSEPR.
14. Koncepcja elektroujemności.
15. Stany materii a stany skupienia. Podstawowe właściwości gazów i cieczy. Ciecze anizotropowe. Ciała stałe.
16. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Wiązanie wodorowe.
17. Równowaga chemiczna. Roztwory elektrolitów. Teoria elektrolitów mocnych. Równowagi w roztworach elektrolitów.

Zajęcia seminaryjne:

Obliczenia wykorzystujące podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Nazewnictwo związków chemicznych. Zapis reakcji chemicznych. Pisanie połówkowych reakcji elektronowych. Uzgadnianie reakcji utleniania i redukcji. Wyprowadzanie wzorów chemicznych. Sposoby wyrażania zawartości składników w mieszaninach i roztworach. Przygotowywanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji chemicznych. Stężenie i aktywność. Obliczanie składu równowagowego mieszanin gazowych. Przykłady zastosowania prawa równowagi chemicznej oraz reguły przekory. Zapisywanie reakcji dysocjacji elektrolitycznej dla mocnych i słabych elektrolitów. Obliczanie stopnia dysocjacji. Obliczanie stężeń jonów w roztworach mocnych i słabych elektrolitów. Obliczenia z wykorzystaniem pojęcia pH.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 227 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 x średnia ocena seminarium + 0,6 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

W trakcie wykładów odbywa się kolokwium połówkowe, z którego ocena wliczana jest do egzaminu końcowego (udział 0,2).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 2010
2. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus – Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 2002
3. L. Pajdowski – Chemia ogólna, PWN Warszawa, 1998
4. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN Warszawa 2009
5. W. Kołos, A. Sadlej – Atom i cząsteczka, WNT 2007
6. Obliczenia w chemii ogólnej, cz. I i II pod redakcją A. Małeckiego i A. Kozłowskiej-Róg, skrypt uczelniany AGH nr 1486 i 1487, wyd. AGH 1996
7. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, red. Z. Galus, PWN Warszawa 2006
8. Podstawy obliczeń chemicznych, W. Ufnalski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999
9. Obliczenia chemiczne, red. A. Śliwa, PWN Warszawa
10. Ogólnodostępne materiały dydaktyczne AGH – Podstawy obliczeń chemicznych http://moodle.cel.agh.edu.pl/www/course/category.php?id=2/
11. Ogólnodostępne materiały dydaktyczne AGH – Podręczniki do chemii http://open.agh.edu.pl/course/category.php?id=5"

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak