Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy chemii
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-109-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej IM1A_W03 Kolokwium
M_W002 zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych IM1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi okreslić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do odpowiedniej grupy związków chemicznych IM1A_U09 Kolokwium
M_U002 umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych IM1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii IM1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii oraz zasady nomenklatury chemicznej - + - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy budowy układu okresowego pierwiastków, symbole najważniejszych pierwiastków i wzory najważniejszych związków chemicznych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi okreslić skład substancji na podstawie wzoru chemicznego oraz zakwalifikować go do odpowiedniej grupy związków chemicznych - + - - - - - - - - -
M_U002 umie wykonać obliczenia na podstawie praw gazowych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemii: liczba atomowa i masowa; masa atomowa, cząsteczkowa i molowa; pierwiastek chemiczny; izotopy; symbole pierwiastków chemicznych i układ okresowy, prawo okresowości; wartościowość pierwiastków w związkach; konfiguracja elektronowa; chemiczny charakter pierwiastka – omówienie pojęć i zastosowanie w zadaniach.
2. Prawa gazu doskonałego (równanie stanu, przemiany gazowe); gęstość bezwzględna i względna gazu; objętość gazów doskonałych w warunkach normalnych.
3. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych (tlenki, kwasy, wodorotlenki); amfoteryczność; wzory związków chemicznych.
4. Klasyfikacja i nomenklatura związków chemicznych – c.d. (sole, wodorosole, hydroksosole); wzory wszystkich typów soli; zasady uzgadniania równań reakcji chemicznych, pisanie i uzgadnianie równań reakcji tworzenia soli; przeprowadzanie wodoro- i hydroksosoli w sole obojętne.
5. Jakościowe i ilościowe informacje zawarte we wzorze związku chemicznego; zapis soli w formie tlenkowej, zapis tlenków złożonych; układanie równań reakcji chemicznych na podstawie treści zadania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną średnią uzyskaną z zaliczenia przedmiotu (tzn. średnią arytmetyczną ocen z wszystkich terminów zaliczeń)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Klimaszewska, Chemia od A do Z. Repetytorium. Matura. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. KRAM 2011
2. H. Borowiec, Z. Fryt, Wiesz, że umiesz. Chemia. Repetytorium., WSiP 2005
3. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. 1. Podstawy teoretyczne (red. A. Małecki), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1486
2. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. 2. Przykłady i zadania (red. A. Kozłowska-Róg), Wydawnictwa AGH Skrypt Nr 1487
3. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi: praca zbiorowa /red. Alfred Śliwa/.
4. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma