Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia fizyczna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-302-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr inż. Mitoraj-Królikowska Marzena (mmitoraj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię ogólną, chemię nieorganiczną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię ciała stałego, niezbędną do opisu przemian fizykochemicznych substancji i ich syntezy IM1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych. IM1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały IM1A_U07 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań IM1A_U08 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki. IM1A_U09 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. IM1A_U11 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych. IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. IM1A_K03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię ogólną, chemię nieorganiczną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię ciała stałego, niezbędną do opisu przemian fizykochemicznych substancji i ich syntezy + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań - - + - - + - - - - -
M_U003 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki. - - + - - + - - - - -
M_U004 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treść wykładów:
Termodynamika – podstawowe pojęcia, I zasada.
Termodynamika przemian gazowych – gazy doskonałe i rzeczywiste.
Termodynamika przemian fazowych i reakcji chemicznych. Termodynamika – II zasada – pojęcie entropii, entropia przemian gazowych, fazowych i reakcji chemicznych.
Funkcja Gibbsa – kryteria samorzutności procesów w przyrodzie – reguła faz.
Równowagi w układach jednoskładnikowych, dwuskładnikowych i wieloskładnikowych.
Typy diagramów fazowych, konstrukcja i interpretacja. Elektrochemia – podstawowe pojęcia – ogniwa chemiczne – termodynamika ogniw.
Rodzaje ogniw chemicznych i ich wykorzystanie w praktyce – przemysłowe procesy elektrolizy.
Kinetyka chemiczna.
Zjawiska powierzchniowe.
Podstawy fotochemii – oddziaływanie fal elektromagnetycznych z materią.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Oznaczanie stałej i stopnia dysocjacji metodą kolorymetryczną.
Destylacja.
Pomiar pH metodą potencjometryczną.
Diagram fazowy układu Sn-Pb.
Adsorpcja.
Ogniwa chemiczne i ruchliwość jonów.
Wyznaczenie iloczynu rozpuszczalności AgCl.
Katalityczny rozkład wody utlenionej.
Stała szybkości rozkładu jonów trójszczawianomanganowych(III).
Wyznaczenie współczynnika podziału kwasu octowego pomiędzy fazę wodną i organiczną.
Wyznaczenie stałej szybkości reakcji utleniania jonów S2O32- jonami Fe3+.
Konduktometria – przewodnictwo elektrolitów mocnych i słabych.

Zajęcia seminaryjne:

Zagadnienia omawiane w ramach seminarium:
Termodynamika – I zasada w odniesieniu do przemian gazowych. Termodynamika I zasada – przemiany fazowe i reakcje chemiczne.
Bilans energetyczny, kalorymetria. Prawo Hessa i Kirchhoffa.
Termodynamika – II zasada – pojęcie entropii.
Entropia przemian gazowych, fazowych i reakcji chemicznych. Entalpia swobodna i energia swobodna. Kryteria samorzutności procesów w przyrodzie.
Równowaga chemiczna w układach homogenicznych i heterogenicznych.
Reguła faz – diagramy fazowe.
Praktyczne wykorzystanie równowag ciecz-para – destylacja.
Diagramy fazowe ciało stałe – ciecz.
Termodynamika ogniw chemicznych.
Kinetyka chemiczna.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 210 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena Końcowa = 0,2s + 0,3l + 0,5e

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie modułu “Chemia”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Godlewska, Chemia fizyczna – notatki z wykładów
2. P. W. Atkins – Chemia fizyczna, Podstawy chemii fizycznej, Zbiór zadań z chemii fizycznej
3. Sz.Chudoba, Z.Kubas, K.Pytel – Elementy chemii fizycznej
4. A.Staronka – Chemia fizyczna
5. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal – Chemia fizyczna. Krótkie wykłady
6. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll – Eksperymentalna chemia fizyczna
7. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

obecność na zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa