Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. IM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. IM1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. IM1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. IM1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K003 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. + - + + - + - - - - -
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. + - - + - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - + + - + - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

1. Wprowadzenie do wykładów, podstawowe pojęcia i zasady mechaniki technicznej.
2. Rodzaje więzów i uwalnianie od nich ciał, układy sił oraz warunki ich równowagi.
3. Wyznaczanie reakcji w podporach, podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.
4. Doświadczalne podstawy określania własności mechanicznych metali, rozciąganie prętów.
5. Analiza prostych przypadków obciążenia prętów, ściskanie, ścinanie techniczne, skręcanie wału pełnego oraz drążonego.
6. Przypadki statycznie wyznaczalne zginania belek, zginanie czyste prętów prostych.
7. Wytrzymałość złożona, hipotezy wytrzymałościowe.
8. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych materiałów budowlanych oraz tworzyw ceramicznych.
9. Rodzaje i charakterystyka połączeń spójnościowych.
10. Rodzaje i charakterystyka połączeń śrubowych.
11. Klasyfikacja maszyn, ogólna budowa i charakterystyka ich podstawowych elementów.
12. Napędy maszyn, budowa i podstawy eksploatacji przekładni pasowych.
13. Rodzaje, budowa i podstawy eksploatacji przekładni zębatych.
14. Klasyfikacja przenośników, budowa i podstawy eksploatacji bezcięgnowych urządzeń transportowych oraz z medium pośredniczącym.
15. Budowa i podstawy eksploatacji przenośników cięgnowych oraz zagadnienie doboru urządzenia transportowego.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

1. Wyznaczanie modułu Younga wybranych tworzyw konstrukcyjnych na podstawie pomiaru strzałki ugięcia belki zginanej.
2. Badanie wytrzymałości połączeń śrubowych poddanych jednoosiowemu rozciąganiu z wykorzystaniem komputerowego systemu akwizycji wyników pomiarów.
3. Porównanie układów napędowych kilku stanowisk laboratoryjnych, wyznaczanie mocy, prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego dla różnych elementów wybranego napędu.
4. Analiza konstrukcji laboratoryjnej prasy walcowej i symulacja komputerowa realizowanego w niej procesu brykietowania

Ćwiczenia projektowe:
Tematyka ćwiczeń projektowych

1. Wymiarowanie elementu nośnego poddanego rozciąganiu.
2. Projekt pomostu.
3. Analiza projektu koncepcyjnego określonego zespołu i dobór cech konstrukcyjnych jego elementów.

Zajęcia seminaryjne:
Tematyka zajęć seminaryjnych

Moment siły względem bieguna, para sił i jej moment, zasady statyki, metoda cienkich przekrojów i przykłady jej stosowania w modelowaniu matematycznym, obliczenia i dobór cech konstrukcyjnych prętów rozciąganych oraz ściskanych, obliczenia i wymiarowanie belek zginanych oraz wałów, obliczenia i wymiarowanie złączy spójnościowych, obliczenia i dobór elementów złączy śrubowych, kryteria doboru przekładni mechanicznych, transmisja energii w układzie napędowym maszyny, analiza komputerowa wpływu wybranych parametrów przenośnika taśmowego na zapotrzebowanie mocy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych oraz zajęć seminaryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad grafiki inżynierskiej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Błaszczak J., Blum A., Siemieniec A., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów. Laboratorium badań tworzyw ceramicznych. Skrypty Uczelniane nr 1493, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Engel Z., Giergiel J.: Statyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
4. Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 1997.
5. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
6. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999.
7. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1997.
8. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
9. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość materiałów – część I. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.