Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-404-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Rękas Mieczysław (rekas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Rękas Mieczysław (rekas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. zdarzenie losowe, zmienna losowa, rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, rozkład zmiennej losowej, jego podstawowe parametry i typy. IM1A_W01, IM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu statystyki, m.in. zbiorowość generalna (populacja), zbiorowość próbna (próba), liczebność próby, reprezentatywność próby, skale, wnioskowanie statystyczne oraz z zakresu statystyki opisowej, w tym m.in. miary tendencji centralnej, miary zmienności i rozproszenia oraz inne atrybuty rozkładu. IM1A_W01, IM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna zasady formułowania hipotez statystycznych oraz metody ich weryfikacji z wykorzystaniem odpowiednich testów statystycznych. IM1A_W01, IM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna zasady badania współzależności pomiędzy zmiennymi oraz definiowania adekwatnych modeli. IM1A_W01, IM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracowywać zebrane w trakcie badań dane, obliczyć statystyki opisowe uzyskanych danych, badać współzależność zmiennych oraz tworzyć adekwatne modele. IM1A_U08, IM1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi stosować metody wnioskowania statystycznego, właściwie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać odpowiednie wnioski. IM1A_U08, IM1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przeprowadzić własne obliczenia w zakresie statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego oraz wykonać wykresy i diagramy, jak również zastosować odpowiednie programy obliczeniowe. IM1A_U08, IM1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania podejścia statystycznego w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz interpretacji wyników pomiarów. IM1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. zdarzenie losowe, zmienna losowa, rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, rozkład zmiennej losowej, jego podstawowe parametry i typy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu statystyki, m.in. zbiorowość generalna (populacja), zbiorowość próbna (próba), liczebność próby, reprezentatywność próby, skale, wnioskowanie statystyczne oraz z zakresu statystyki opisowej, w tym m.in. miary tendencji centralnej, miary zmienności i rozproszenia oraz inne atrybuty rozkładu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady formułowania hipotez statystycznych oraz metody ich weryfikacji z wykorzystaniem odpowiednich testów statystycznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady badania współzależności pomiędzy zmiennymi oraz definiowania adekwatnych modeli. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracowywać zebrane w trakcie badań dane, obliczyć statystyki opisowe uzyskanych danych, badać współzależność zmiennych oraz tworzyć adekwatne modele. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować metody wnioskowania statystycznego, właściwie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać odpowiednie wnioski. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić własne obliczenia w zakresie statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego oraz wykonać wykresy i diagramy, jak również zastosować odpowiednie programy obliczeniowe. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania podejścia statystycznego w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz interpretacji wyników pomiarów. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
STATYSTYKA

I OPISOWA ANALIZA DANYCH
II RACHUNEK BŁĘDÓW
III ROZKŁADY ZMIENNEJ LOSOWEJ
IV TEORIA ESTYMACJI
V PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI
VI NIEPARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI
VII ANALIZA REGRESJI I KORELACJI
VIII ANALIZA WARIANCJI
IX PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE REGRESJI
X REGRESJA WIELORAKA
XI METODA REPREZENTACYJNA
XII OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

Słowa kluczowe: Statystyka, prawdopodobieństwo, pomiar, błędy, estymacja, testy, korelacja, regresja

Ćwiczenia laboratoryjne:
STATYSTYKA

1. Program obliczeniowy Excel, tworzenie arkusza kalkulacyjnego, funkcje statystyczne, tablice statystyczne.
2. Konstrukcja szeregu rozdzielczego, histogram.
3. Wyznaczanie przedziałów ufności dla próbki dużej i małej. Błąd badania statystycznego.
4. Zastosowanie testów statystycznych (m.in. testy: Fishera, t-Studenta, niezależności 2, testy serii, znaków, mediany, rang)
5. Wykorzystanie analizy wariancji do oceny istotności postępowania.
6 Analiza frakcji – estymacja, testy porównawcze i sprawdzające.
7. Analiza regresji prostoliniowej do wyznaczania stałych w równaniu.
8 Zastosowanie testu równoległości do porównania wyników pomiarów.
9. Rachunek błędów
10. Przedstawianie danych doświadczalnych przy pomocy równań. Wzory empiryczne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z 5-ciu kolokwiów pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość elementów rachunku różniczkowego i całkowego oraz rachunku prawdopodobieństwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Godziszewski, R.Mania, R.Pampuch. „Zasady planowania doświadczeń
i opracowywania wyników pomiarów”, Skrypt uczelniany nr 1093, wyd. II, Wydawnictwo AGH, Kraków 1987
2. John R.Taylor, „Wstęp do analizy błędu pomiarowego”, PWN Warszawa 1995
3. L.Gajek, M.Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne” WNT Warszawa 1996
4. C. Gren, „Statystyka matematyczna. Modele i zadania”, PWN Warszawa
1981
5. R.S. Gitter, B.W. Owczyński, „Matematyczne opracowanie wyników doświadczeń”, PWN Warszawa 1967.
6. Z.Kotulski, W. Szczepański, „Rachunek błędów dla inżynierów” WNT Warszawa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak