Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyczne podstawy technologii materiałowych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-501-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
dr inż. Sawka Agata (asawka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów. IM1A_W17 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych IM1A_W08 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów IM1A_W17 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności reakcji chemicznych. IM1A_U10 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. IM1A_U11 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych, potrafi zaproponować sposób realizacji procesu. IM1A_U12 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Umie wskazać sposób realizacji procesu technologicznego. IM1A_K05 Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności reakcji chemicznych. - - + - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. - - + - - + - - - - -
M_U003 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych, potrafi zaproponować sposób realizacji procesu. - - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Umie wskazać sposób realizacji procesu technologicznego. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pozyskiwanie surowców, wzbogacanie surowców i przetwórstwo rud, surowce skalne przetwórstwo i uszlachetnianie.
2. Topienie. Technologie topienia i operowanie metalami w stanie ciekłym, formowanie odlewnicze,
3. Lepkość stopów. Ciekłe krzemiany, szkła krzemianowe, szkła borokrzemianowe, formowanie, rozwłóknianie, włókna ciągłe, światłowody.
4. Krystalizacja. Szkła metaliczne techniki wytwarzania, krystalizacja metali i stopów, kształtowanie mikrostruktury stopów.
5. Witryfikacja i dewitryfikacja materiałów ceramicznych.
6. Plastyczność. Techniki przetwarzania materiałów metalicznych, walcowanie, wytwarzanie prętów i drutów
7. Materiały polimerowe, polimery chemo i termoutwardzalne, kształtowanie wyrobów polimerowych, kompozyty o osnowach polimerowych.
8. Wytwarzanie wyrobów spiekanych z materiałów metalicznych, metalurgia proszków, cermetale.
9. Spiekanie materiałów ceramicznych, ocena spiekalności proszków kształtowanie mikrostruktury, kompozyty ziarniste.
10. Wytwarzanie włókien ciągłych z materiałów ceramicznych, rozwłóknianie stopów niemetalicznych.
11. Inżynieria powierzchni: techniki grubowarstwowe (szkliwienie, emaliowanie, napylanie plazmowe), techniki cienkowarstwowe (PVD, CVD).
12. Odróbka ubytkowa materiałów metalicznych, cięcie, szlifowanie i polerowanie materiałów ceramicznych.
13. Wytwarzanie połączeń metal-metal, metal-ceramika i ceramika-ceramika.
14. Recykling i utylizacja odpadów, ceramiczna utylizacja odpadów metalurgicznych.
15. Podstawy komputerowego wspomagania wytwarzania.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Formowanie proszków ceramicznych i metalicznych poprzez prasowanie.
2. Formowanie materiałów ceramicznych poprzez odlewanie – reologia zawiesin.
3. Kształtowanie wyrobów polimerowych – różne warianty polimeryzacji.
4. Wytwarzanie kompozytów włóknistych.
5. Nanoszenie warstw – grubych – szkliwa, emalie i cienkich np. metodą zol-żel.
6. Odlewanie metali.

Zajęcia seminaryjne:

1. Wzbogacanie surowców, metody fizyczne iprzetwórstwo chemiczne.
2. Przygotowanie surowców i metalurgicznych i przeróbka metalurgiczna.
3. Polimery chemo i termoutwardzalne, techniki formowania, kompozyty o osnowie polimerowej.
4. Obróbka ubytkowa materiałów.
5. Inżynieria powierzchni techniki cienko i grubowarstwowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 155 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,5 ocena egzaminu, 0,25 ocena seminarium, 025 ocena laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

ukończony moduł chemii ogólnej oraz moduł fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. F. Ashby, D. R. H. Jones. „Materiały Inżynierskie” PWN 1998
R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
A. Kosowski. „Podstawy odlewnictwa” Akapit 2008
H. Woźnica. „Podstawy materiałoznawstwa” Wyd. Politechniki Śląskiej 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak