Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport masy i ciepła
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-505-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji spalania, ich szybkości oraz efektów energetycznych. IM1A_W05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczeń przepływów ciepła i masy w technologiach materiałowych. IM1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne i termodynamiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne i termodynamiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki . IM1A_U09 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi sformułować a następnie wykonać obliczenia na podstawie matematycznego modelu wymiany ciepła dla technologii otrzymywania materiałów i przy konstruowaniu urządzeń. IM1A_U13 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę w grupie. Jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania . IM1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w sposób zrozumiały nt. osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów. IM1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji spalania, ich szybkości oraz efektów energetycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczeń przepływów ciepła i masy w technologiach materiałowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne i termodynamiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne i termodynamiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki . - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować a następnie wykonać obliczenia na podstawie matematycznego modelu wymiany ciepła dla technologii otrzymywania materiałów i przy konstruowaniu urządzeń. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę w grupie. Jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania . + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę informowania społeczeństwa w sposób zrozumiały nt. osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pierwsza zasada termodynamiki, przemiany termodynamiczne, praca techniczna
2. Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi
3. Temperatura bezwzględna, zerowa i trzecia zasada termodynamiki, entropia
4. Silniki cieplne, ziębiarki, pompy cieplne
5. Bilanse: masy, energii i pędu.
6. Mechanizmy wymiany ciepła
7. Termometria, pomiary temperatury w zakresie temperatur wysokich i bardzo wysokich
8. Źródła energii, spalanie i właściwości paliw, niekonwencjonalne źródła energii
9. Urządzenia energetyczne w inżynierii materiałowej
10. Właściwości gazów, ciepło właściwe gazów rzeczywistych, mieszaniny gazów
11.Para nienasycona, nasycona i przegrzana
12. Ciecze, statyka, dynamika, równanie ciągłości strugi, prawo Bernouliego
13. Opory przepływu, filtracja, opadanie cząstek w płynach, sedymentacja
14. Pomiary prędkości i natężenia przepływu
15.Segregacja hydrauliczna, odpylanie i oczyszczanie gazów.

Zajęcia seminaryjne:

1.Ogólny bilans energetyczny procesu.
2.Spalanie i właściwości paliw
3.Przenoszenie energii mechanizmy przenoszenia ciepła
4.Obliczenia przepływów cieplnych
5.Pomiary temperatury, pirometry warunki użytkowania
6.Przepływy gazów i cieczy, techniki pomiarowe natężenia i szybkości
7.Podstawy reologii.
8.Ruch cząstek stałych w płynach
9.Segregacja hydrauliczna, odpylanie gazów.
10.Podstawy procesu suszenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
0,5 ocena prezentacji + 0,5 ocena z seminarium
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Stefanowski, B. Staniszewski. Termodynamika Techniczna
J. Szarawara Termodynamika Chemiczna
J. Tomeczek Termodynamika
C. O. Bennet, J. E. Myers Przenoszenie pędu, ciepła i masy
R. Lech Wprowadzenie do modelowania procesów technologicznych i operacji jednostkowych w ceramice

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak