Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały kompozytowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Chłopek Jan (chlopek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Chłopek Jan (chlopek@agh.edu.pl)
dr inż. Gryń Karol (kgryn@agh.edu.pl)
dr inż. Gumuła Teresa (tgumula@agh.edu.pl)
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien IM1A_W11, IM1A_W06, IM1A_W17, IM1A_W08, IM1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. IM1A_W11, IM1A_W06, IM1A_W17, IM1A_W08, IM1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach IM1A_U14, IM1A_U19, IM1A_U15, IM1A_U07 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych IM1A_U14, IM1A_U19, IM1A_U15, IM1A_U07 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii IM1A_K02 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematyka wykładów dotyczy sposobów wzmacniania materiałów konwencjonalnych, opisu modeli, projektowania architektury oraz metod otrzymywania kompozytó

1. Analiza właściwości materiałów konwencjonalnych, cele wzmacniania.
2. Zasady wzmacniania materiałów.
3. Kompozyty wzmacniane włóknami ciągłymi.
4. Kompozyty wzmacniane dyspersyjnie, cząstkami i włóknami krótkimi.
5. Nanokompozyty.
6. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien szklanych i ceramicznych.
7. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien organicznych, w tym włókien Kevlar.
8. Włókna węglowe.
9. Odporność na pękanie materiałów kompozytowych.
10. Kompozyty hybrydowe oraz typu „plaster miodu” i „sandwich”.
11. Ekokompozyty.
12. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach polimerowych.
13. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach metalicznych.
14. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach ceramicznych i węglowych.
15. Metody badań materiałów kompozytowych.
16. Kierunki rozwoju, przykłady zastosowań.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z metodami badań właścowiści mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych z Materiałów Kompozytowych

1. Badania właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych
2. Otrzymywanie kompozytów metodą wtrysku
3. Badanie mikrostruktury kompozytów
4. Porównanie gęstości kompozytów wytworzonych metodą prasowania i wtrysku
5. Anizotropia właściwości w kompozytach
6. Wycieczka technologiczna

Zajęcia seminaryjne:
Zajęcia seminaryjne mają na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na wykładach

Tematem ćwiczeń są zagadnienia związane z treścią wykładów, poszerzone o rozwiązywanie zadań bazujących na modelach materiałów kompozytowych, przygotowanie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=(0,5*E)+(0,25*Ć)+(0,25*L)
E – ocena z egzaminu
Ć – ocena z ćwiczeń
L – ocena z laboratoriów

E, Ć, L – oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Konsztowicz, Krzysztof J.: Kompozyty wzmacniane włóknami: podstawy technologii, Kraków : Wydaw. AGH, 1986. Skrypty Uczelniane AGH
2. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 1, Właściwości i zastosowania / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Maciej Gołębiowski [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1997.
3. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 2, Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Anna Boczkowska [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1998.
4. Ed. Walter Krenkel: Ceramic Matrix Composites, VILEY-VCH, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak