Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca inżynierska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej IM1A_W09, IM1A_W08, IM1A_W19, IM1A_W01, IM1A_W17, IM1A_W03, IM1A_W06, IM1A_W02, IM1A_W21, IM1A_W07, IM1A_W10, IM1A_W04, IM1A_W11, IM1A_W12, IM1A_W05 Projekt inżynierski
M_W002 Student ma wiedzę wystarczającą do przygotowania prezentacji, projektu lub dokumentacji techniczną IM1A_W20, IM1A_W23, IM1A_W14, IM1A_W22, IM1A_W13, IM1A_W16, IM1A_W15, IM1A_W18 Projekt inżynierski
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętnośc korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. IM1A_U11, IM1A_U20, IM1A_U08, IM1A_U03, IM1A_U09, IM1A_U17, IM1A_U12, IM1A_U04, IM1A_U02, IM1A_U05, IM1A_U07, IM1A_U15, IM1A_U18, IM1A_U19, IM1A_U16, IM1A_U10, IM1A_U14, IM1A_U01, IM1A_U06, IM1A_U13 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. IM1A_K05, IM1A_K01, IM1A_K06, IM1A_K04, IM1A_K02, IM1A_K03 Projekt inżynierski
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy inżynierskiej - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę wystarczającą do przygotowania prezentacji, projektu lub dokumentacji techniczną - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności wystarczające do przygotowania pracy inżynierskiej, a w szczególności między innymi posiada umiejętnośc korzystania z baz danych, umie dobierać materiały źródłowe, potrafi przeprowadzić analizę wyników badań. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myślec i działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomosć roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
Przygotowanie pracy inzynierskiej

Omówienie realizacji pracy z promotorem.
Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy.
Udział w pracach eksperymentalnych.
Opracowanie wyników.
Redakcja pracy – projektu inżynierskiego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 377 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 7 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 120 godz
Wykonanie projektu 150 godz
Przygotowanie do zajęć 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z przygotowanego projektu inżynierskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura jest podawana indywidualnie każdemu dyplomantowi przez opiekuna/promotora pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak