Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium inżynierskie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę niezbędną do działalności inżynierskiej oraz zna zasady projektowania związane z kierunkiem inżynieria materiałowa IM1A_W20 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i udokumentować proces lub obiekt związany z kierunkiem inżynieria materiałowa IM1A_U19, IM1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego IM1A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących osiągnięć techniki. IM1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę niezbędną do działalności inżynierskiej oraz zna zasady projektowania związane z kierunkiem inżynieria materiałowa - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i udokumentować proces lub obiekt związany z kierunkiem inżynieria materiałowa - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących osiągnięć techniki. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Seminarium inżynierskie

Ogólne zasady i wymagania dla projektu inżynierskiego na kierunku inżynieria materiałowa. Omówienie realizowanych projektów inżynierskich

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegółowe zasady obliczania oceny końcowej podaje prowadzący na początku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura jest podawana indywidualnie każdemu studentowi.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Seminarium inżynierskie prowadzone jest w Katedrach w których wykonywane jest co najmniej 15 projektów inżynierskich. Studenci realizujący projekty inżynierskie w Katedrach w których jest realizowana mniejsza niż 15 liczba projektów dołączani są do Seminarium inżynierskiego prowadzonego w Katedrze o pokrewnej tematyce. Osobę odpowiedzialną za Seminarium inżynierskie w Katedrze wyznacza Kierownik Katedry.