Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów ceramicznych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn niezbędną do projektowania materiałów konstrukcyjnych IM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania tworzyw ceramiki klasycznej i nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów IM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności procesów technologicznych. IM1A_U10 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_U002 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych IM1A_U12 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U003 Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów IM1A_U14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_U004 Posiada przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. IM1A_U16 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IM1A_K02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowe IM1A_K04 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn niezbędną do projektowania materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania tworzyw ceramiki klasycznej i nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności procesów technologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów - - - - - + - - - - -
M_U004 Posiada przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowe - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Surowce naturalne sposoby ich pozyskiwania i przetwarzania.
2. Surowce syntetyczne metody „mokre”, synteza w fazie stałej. Metody wytwarzania węglików, azotków borków oraz krzemków.
3. Granulometria i czystość chemiczna surowców, surowce pomocnicze, środki poślizgowe, kleje i środki dyspergujące.
4. Masy ceramiczne suche, półsuche i zawiesiny. Reologia mas ceramicznych Techniki formowania.
5. Stabilne zawiesiny wodne, stabilizacja elektrostatyczna i steryczna zawiesin.
6. Ceramika klasyczna; suszenie i wypalanie: biskwitowe, ostre oraz ze szkliwem; skurcze technologiczne.
7. Spiekanie, mechanizmy transportu masy w procesie spiekania wiodące do zagęszczenia, mechanizmy ograniczające siły napędowe procesu.
8. Ceramika o czerepach spieczonych i porowatych.
9. Ceramika techniczna i specjalna, spiekanie swobodne i wspomagane ciśnieniem.
10. Idealna mikrostruktura tworzyw ceramicznych.
11. Obróbka powierzchniowa, nanoszenie powłok cienko i grubowarstwowych, amorfizacja powierzchni.
12. Kompozyty o osnowie ceramicznej, zasady doboru faz kompozytów.
13. Naprężenia cieplne w tworzywach polikrystalicznych oraz kompozytach, zwiększanie odporności na kruche pękanie.
14. Możliwości poprawy właściwości mechanicznych, mikrostruktura tworzyw, sposoby wiodące do ograniczenia ilości defektów.
15. Kierunki rozwoju technologii ceramicznej.

Zajęcia seminaryjne:

1. Budowa i właściwości fizyczne surowców krzemianowych..
2. Struktury węglików azotków, borków i krzemków.
3. Metody rozdrabniania i oczyszczania surowców naturalnych i syntetycznych.
4. Preparatyka przygotowywania mas, kontrola homogeniczności.
5. Metody badań procesu spiekania, wyznaczanie temperatur charakterystycznych procesu.
6. Kontrola stanu powierzchni oraz metodyka badania mikrostruktury.
7. Obliczanie stanu naprężeń wewnętrznych tworzyw.
8. Metody badań właściwości sprężystych i właściwości mechanicznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć seminaryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Pampuch „Współczesne materiały ceramiczne” AGH, Kraków 2005
L. Stobierski „Ceramika węglikowa” AGH, Kraków 2005
S. Somiya (ed) Handbook of Advanced Ceramics Acad.Press 2003
J. F. Shackelford et all Ceramic and Glas Materials Springer 2008
M. Scheffler ed. Celular Ceramics Wiley-VCH 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak