Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów metalicznych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu struktury, właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali IM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać strukturę stopów metali IM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi okreslić właściwości mechaniczne stopów metali IM1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu struktury, właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać strukturę stopów metali + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi okreslić właściwości mechaniczne stopów metali + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Kryteria doboru materiałów inżynierskich
2.Nadstopy
3.Stopy ODS
4.Stopy tytanu
5.Stopy metali wysokotopliwych i szlachetnych
6.Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al
7.Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ni-Al
8.Bariery termiczne na stopach żarowytrzymałych
9.Stopy miedzi
10.Stopy aluminium
11.Materiały metaliczne dla lotnictwa i motoryzacji
12.Materiały metaliczne dla energetyki

Zajęcia seminaryjne:

1.Struktura stopów metali i faz międzymetalicznych oraz mechanizmy umocnienia
2.Wytrzymałość, plastyczność, twardość i zmęczenie stopów metali
3.Żaroodporność i żarowytrzymałość
4.Analiza układu równowagi fazowej Ti-Al i Ni-Al
5.Metaliczne i niemetaliczne powłoki ochronne na metalach oraz stopach metali
6.Techniki nanoszenia powłok z fazy gazowej
7.Modyfikacja powierzchni stopów technikami jonowymi
8.Szkła metaliczne
9.Nanometale
10.Stopy z pamięcią kształtu
11.Stopy metali na interkonektory do ogniw paliwowych z elektrolitem stałym SOFC
12.Nadprzewodniki metaliczne
Student ma wiedzę z zakresu struktury i właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 66 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,7Z+0,2R+0,1A

gdzie:
Z- kolokwium zaliczeniowe
R-refferat
A-aktywność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.L. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Gliwice-Warszawa, 2002
2.Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych, pod red. Z. Bojara i W. Przetakiewicza, Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2006
3.A. Bylica, J. Sieniawski, Tytan i jego stopy, PWN, Warszawa, 1985
4.Postępy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, praca zbiorowa pod red. M. Hetmańczyka, Gliwice 2002, ISBN 83-7335-017-9
5.K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
6.B. Mikułowski, Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe: nadstopy, Wydawnictwa AGH, Kraków 1997
7.Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, pod red. K. Kurzydłowskiego i M. Lewandowskiej, PWN, Warszawa, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak