Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończenie studiów I stopnia inżynierskich na kierunkach chemicznych, materiałowych lub pokrewnych.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcia na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia (inżynierskie lub licencjackie) na kierunkach, na których efekty kształcenia w obszarze wiedza pokrywają się w min. 50 % ze efektami kształcenia w obszarze wiedza na I stopniu na kierunku Inżynieria Materiałowa a ewentualne różnice programowe mogą być wyrównane na I semestrze studiów II stopnia.
Podstawa kwalifikacji
1. Średnia ocen z całego okresu studiów I stopnia
2. Wstępny egzamin testowy
Wstępny egzamin testowy (procedura jawna) jest testem jednokrotnego wyboru. Zestaw pytań do testu opublikowany jest na stronie internetowej Wydziału i obejmuje podstawowe zagadnienia z wiedzy zdobywanej w ramach studiów I stopniu na kierunku Inżynieria Materiałowa. Studenci kończący w danym roku studia I stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki mogą jako wynik egzaminu wstępnego wykorzystać wynik części pisemnej (testowej) egzaminu inżynierskiego.
Wskaźnik rekrutacji W = 0,5A + 0,5E
gdzie: A – średnia z I stopnia studiów, E – ocena z egzaminu
Kolejność przyjęć prowadzona jest wg listy rankingowej sporządzonej na podstawie wielkości wskaźnika rekrutacji W.

Dolny limit ilości studentów:

15

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Zgodnie z Misją Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze materiałowym. Aktualne przystosowanie programów kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia (wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych) w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), wpisuje się ściśle w Strategię Rozwoju Uczelni.

Nazwa specjalności:
Functional Materials

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Warunkiem wpisu na semestr jest uzyskanie przez studenta do momentu rozpoczęcia tego semestru łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż:
(K-1)x30 – def PK
gdzie: K – numer semestru, na który wpisuje się student;
def PK – jest dopuszczalnym deficytem punktów, przy którym student może uzyskać wpis na semestr K.
Dopuszczalny deficyt def PK dla semestru wynosi 12 punktów (ale w sumie z kilku semestrów nie może przekraczać 15 ECTS).

Studia indywidualne:

Studia indywidualne na WIMiC prowadzone są zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

ocena = 0.6xOsm + 0,2xOpm + 0,2xOem

gdzie: Osm – ocena średnia za studiów II stopnia (magisterskich)
Opm – ocena z pracy magisterskiej
Oem – ocena z egzaminu magisterskiego

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH kończą się pracą magisterską i egzaminem magisterskim.
Tematy prac magisterskich zgłaszane są przez przyszłych promotorów i zatwierdzane przez Radę Wydziału na jej kwietniowym/majowym posiedzeniu. Promotorem pracy magisterskiej może być pracownik samodzielny (profesor lub doktor habilitowany), który ma prawo zgłosić i prowadzić trzy prace magisterskie, oraz pracownik z tytułem doktora (za zgodą Rady WYdziału), który ma prawo zgłosić i prowadzić dwie prace magisterski. W uzasadnionych przypadkach (np. umowa z przemysłem) Dziekan może zezwolić na zwiększenie limitu prowadzonych prac. Lista zatwierdzonych tematów prac magisterskich przedstawiana jest studentom, którzy wybierają tematy prac w maju. Praca magisterska wykonywana jest w semestrach II i III. Zakończona praca magisterska rejestrowana jest w Dziekanacie do 30 czerwca. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin rejestracji pracy do 30 września. Jeżeli student nie dokona rejestracji w tym terminie zostaje automatycznie skreślony z listy studentów. W ciągu roku (tj. do 30 września roku następnego) może się reaktywować w celu obrony pracy. Do rejestracji pracy konieczne jest absolutorium ze studiów II stopnia oraz pozytywna ocena pracy przez Promotora pracy i Recenzenta. Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki stosowana jest zasada, że recenzentem pracy, której promotorem jest pracownik ze stopniem doktora musi być pracownik samodzielny (profesor lub doktor habilitowany). W uzasadnionych przypadkach recenzentem może być pracownik naukowy innego Wydziału AGH, innej Uczelni lub specjalista z przemysłu. Promotorem pracy jest pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dziekana może to być osoba z innej uczelni, z którą jest podpisana umowa (np. umowa o podwójnych dyplomach) lub „visiting professor” .
Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym zdawanym przed Komisją złożoną z Dziekana, Promotora i Recenzenta oraz opcjonalnie Kierownika Katedry, w której wykonywana była praca magisterska lub Kierownika Specjalności w ramach której dyplomuje się student. W ramach egzaminu magisterskiego student referuje główne tezy pracy oraz odpowiada na minimum trzy pytania, z których co najmniej dwa dotyczą zagadnień związanych z całym tokiem studiów. Ocena z egzaminu magisterskiego jest średnią z ocen uzyskanych z odpowiedzi udzielonych Recenzentowi, Promotorowi i Dziekanowi lub Kierownikowi Katedry/Specjalności oraz oceny za prezentację pracy. Ocena egzaminu podawana jest zgodnie ze skalą ocen obowiązującą na AGH, natomiast do obliczenia oceny końcowej ze studiów brana jest średnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Dodatkowe informacje:

-