Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyczne badania materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-013-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące powstawania, rozchodzenia się fal mechanicznych IM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
M_W002 Zna oddziaływanie fal akustycznych na inne ośrodki IM2A_W08
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się urządzeniami do badań akustycznych oraz interpretować otrzymane wyniki badań. IM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci potrafią pracować zespołowo, podczas rozwiązywania problemów badawczych. IM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące powstawania, rozchodzenia się fal mechanicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna oddziaływanie fal akustycznych na inne ośrodki - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się urządzeniami do badań akustycznych oraz interpretować otrzymane wyniki badań. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci potrafią pracować zespołowo, podczas rozwiązywania problemów badawczych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Zastosowanie fal czynnych

  Obróbka ultradźwiękowa i udarowo-ścierna.
  Grawerowanie.
  Homogenizacja.
  Grzejnik, urządzenie wypromieniowujące energię cieplną.
  Odemglanie, usuwanie mgły znad ograniczonego obszaru.
  Sonoluminescencja, odmiana luminescencji zachodzącej pod wpływem działania fal ultradźwiękowych (ultradźwięki).
  Zgrzewanie.
  Usuwaniu zanieczyszczeń wód – działanie ultradźwiękami.
  Drążarka.
  Obróbka erozyjna.
  Płuczki i łaźnie ultradźwiękowe
  Myjki ultradźwiękowe
  Wysokoenergetyczna obróbka ultradźwiękowa drewna i surowców włóknistych
  Obróbka twardych i kruchych materiałów
  Spawanie
  Otrzymywanie stopów różniących się znacznie temperaturami topnienia i gęstością
  Oczyszczanie dymów
  Otrzymywanie emulsji, aerozoli

 2. Zastosowanie fal biernych

  Echolokacja. Hydrolokacja. Sonary.
  Magnetyczny zapis dźwięku (obrazu, informacji).
  Elektrohydraulicznie sterowana platforma.
  Pomocnik parkowania na ultradźwięki (instalowany w samochodach).
  Autoalarmy, alarmy, czujniki ultradźwiękowe.
  Robot często musi poruszać się w terenie pełnym przeszkód.
  Licznik ultradźwiękowy (liczy, ile osób weszło do sali, nie liczy osób wychodzących – dwa czujniki).
  Biometryczna kontrola dostępu, czyli badanie palców za pomocą ultradźwięków.
  Odczytywanie struktury linii papilarnych za pomocą kamery ultradźwiękowej.
  Ultradźwiękowe czujki ruchu.
  Badanie akustyki sal widowiskowych.
  Radiometry ultradźwiękowe.
  Przetworniki umożliwiające wizualizację pola ultradźwiękowego stosowane w optosonice i holografii akustycznej.

 3. Czym jest akustyka?

  Rys historyczny – zmiana podejścia do akustyki na przełomie wieków.

 4. Fale sprężyste

  Podział fal, sposób ich propagacji i oddziaływanie z różnymi ośrodkami.

 5. Defektoskopia

  Głowice ultradźwiękowe.
  Defektoskopia, nieniszcząca metoda badań.
  Betonoskopy, urządzenia określające jakość betonu.
  Badanie wad materiałowych .
  Kontrola bieżąca spawania i sprawdzanie jakości złącz.
  Określanie właściwości materiałów lepkosprężystych
  Przetworniki piezoelektryczne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen z kolokwium i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Śliwiński A. “Ultradźwięki i ich zastosowania”; WNT, Warszawa 1993.
2. Matauschek J. “Technika ultradźwięków”; WNT, Warszawa 1961.
3. Wehr J. „Pomiary prędkości i tłumienia fal ultradźwiękowych”; PWN, Warszawa 1972.
3. Obraz J. „Ultradźwięki w technice pomiarowej”; WNT, Warszawa 1983.
4. Deputat J. “Badania ultradźwiękowe”; Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice 1979.
5. Ranachowski J. i inni “Problemy i metody współczesnej akustyki”; PWN, Warszawa – Poznań 1989.
6. Internetowe bazy danych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak