Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizykochemia powierzchni ciał stałych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-014-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie jakie formalizmy stosuje się w fizykochemicznym opisie powierzchni ciał stałych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Wie jak opisać strukturę powierzchni ciał stałych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Zna termodynamiczny opis powierzchni ciał stałych oraz kryształu Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Zna molekularny i mechaniczny opis powierzchni ciał stałych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W005 Zna problematykę związana z dynamiką powierzchni ciał stałych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W006 Zna metody badania powierzchni ciał stałych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać opis termodynamiczny powierzchni ciał stałych w projektowaniu materiałów o określonych własnościach Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do opisu oddziaływania gazów i cieczy z powierzchnią ciał stałych, w tym procesu adsorpcji Referat,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi sklasyfikować własności ciał stałych zależne od właściwości ich powierzchni oraz procesów powierzchniowych Referat,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi wybrać metody badawcze do scharakteryzowania konkretnych własności powierzchniowych Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w odniesieniu do fizykochemii powierzchni ciał stałych w języku polskim oraz angielskim Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zastosować podejście „od ogółu do szczegółu" w analizie problemu Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K002 Potrafi przygotować wystąpienie na zadany temat, zawierający elementy wymagające dokonania samodzielnego poznania Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K003 Umie korzystać z literatury źródłowej Referat,
Udział w dyskusji
M_K005 Pozyskuje bazę warsztatową do samodzielnego podejścia do nowych zagadnień Aktywność na zajęciach,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie jakie formalizmy stosuje się w fizykochemicznym opisie powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Wie jak opisać strukturę powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna termodynamiczny opis powierzchni ciał stałych oraz kryształu - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna molekularny i mechaniczny opis powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna problematykę związana z dynamiką powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W006 Zna metody badania powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać opis termodynamiczny powierzchni ciał stałych w projektowaniu materiałów o określonych własnościach - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do opisu oddziaływania gazów i cieczy z powierzchnią ciał stałych, w tym procesu adsorpcji - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sklasyfikować własności ciał stałych zależne od właściwości ich powierzchni oraz procesów powierzchniowych - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wybrać metody badawcze do scharakteryzowania konkretnych własności powierzchniowych - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w odniesieniu do fizykochemii powierzchni ciał stałych w języku polskim oraz angielskim - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zastosować podejście „od ogółu do szczegółu" w analizie problemu - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi przygotować wystąpienie na zadany temat, zawierający elementy wymagające dokonania samodzielnego poznania - - - - - - - - - - -
M_K003 Umie korzystać z literatury źródłowej - - - - - - - - - - -
M_K005 Pozyskuje bazę warsztatową do samodzielnego podejścia do nowych zagadnień - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Fizykochemia powierzchni cial stałych

Treść programowa jest podzielona na dwie następujące części:
I. Część I: Opis powierzchni ciał stałych
Zagadniennia:
1. Powierzchnie : idealna a rzeczywista;
2. Struktura powierzchni ciała stałego;
3. Termodynamika powierzchni;
4. Molekularny opis powierzchni;
5. Mechaniczny opis powierzchni;
6. Termodynamika kryształu;
7. Dynamika powierzchni.
II. Część II: Praktyczne aspekty
Zagadnienia:
8. Rzeczywiste pole powierzchni ciał stałych – znaczenie, metody określenia;
9. Oddziaływanie gazów i cieczy z powierzchnią ciała stałego;
10. Adsorpcja na różnego typu powierzchniach i natura kompleksów ciało stałe – adsorbat;
11. Klasyfikacja własności zależnych od powierzchni;
12. Metody badania powierzchni i warstw powierzchniowych
13. Wykorzystanie opisów powierzchni cial stałych w projektowaniu materiałów o określonyhch własnościach – przykłady.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% – ocena z referatu i 50% ocena z kolokwium podsumowującego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw krystalochemii i chemii ciała stałego w zakresie przewidzianym wcześniejszymi etapami studiów
Znajomość podstaw fizyki i matematyki w zakresie przewidzianym wcześniejszymi etapami studiów
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej (z możliwością konsultacji z prowadzącymi zajęcia ws terminologii specjalistycznej)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. A. W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, 5th ed., John Wiley & Sons, New York, 1990 – wybrane rozdziały
2. G.A. Somorjai – Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, J. Wiley, & Sons, New York, 1994 – wybrane rozdziały
Uzupełniająca literatura w języku polskim:
3.E. T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WN-T, Warszawa, 1998
4. J. Łaskawiec – Fizykochemia powierzchni ciała stałego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
*Aktualne artykuły, w tym przeglądowe oraz inne publikacje wykorzystywane do przygotowywania referatów przez studentów *

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak