Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia wodorowa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-021-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 potrafi określić wpływ i reaktywność substancji chemicznych i materiałów na środowisko naturalne Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi określić wpływ i reaktywność substancji chemicznych i materiałów na środowisko naturalne - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot jest wprowadzeniem do technologii wodoru. Wodór uważany jest za nośnik energii przyszłości. Nośnik ten posiada wiele potencjalnych zastosowań w pojazdach wolnych od zanieczyszczeń i produkcji energii elektrycznej w technologii ogniw paliwowych. Zagadnienia otrzymywania wodoru metodami przyjaznymi dla środowiska jak również metody jego bezpiecznego magazynowania będą przedmiotem zajęć.
Program seminarium:
1.Metody otrzymywania wodoru: tradycyjne, związana z wykorzystaniem paliw naturalnych, oparte o alternatywne źródła energii (energia słoneczna, hydrotermalna, wiatru, biomasa)
2.Ogniwa paliwowe
3.Oczyszczanie wodoru
4.Sposoby magazynowania wodoru: sprężony w postaci gazowej lub skroplony, w postaci związków międzymetalicznych i wodorków, wykorzystanie nanorurek węglowych, nowe związki chemiczne.
5.Infrastruktura umożliwiająca produkcję i zaopatrywanie pojazdów w paliwo wodorowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.4 oceny z seminarium +0.6 oceny z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

specjalistyczne artykuły naukowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowa obecość na zajęciach