Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-023-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia budowy urządzeń optycznych. IM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna różne techniki mikroskopowe. IM2A_W08 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się różnymi typami mikroskopów oraz interpretować otrzymane wyniki badań. IM2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci potrafią pracować zespołowo, podczas rozwiązywania problemów badawczych. IM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia budowy urządzeń optycznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różne techniki mikroskopowe. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się różnymi typami mikroskopów oraz interpretować otrzymane wyniki badań. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci potrafią pracować zespołowo, podczas rozwiązywania problemów badawczych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Podstawowe przyrządy optyczne.

  Rys historyczny – od pierwszych soczewek do najnowocześniejszych mikroskopów.
  Podstawowe pojęcia optyki.
  Układ optyczny mikroskopu.
  Rodzaje oświetlenia.

 2. Budowa i wyposażenie mikroskopu

  Budowa mechaniczna.
  Zespoły optyczne.
  Wyposażenie specjalne i urządzenia pomocnicze.

 3. Metody badań mikroskopowych

  Obserwacje w jasnym i ciemnym polu.
  Mikroskopia w świetle przechodzącym i odbitym.
  Mikroskopia polaryzacyjna.
  Mikroskopia kontrastowo-fazowa.
  Mikroskopia interferencyjna.
  Mikroskopia fluorescencyjna.
  Mikroskopia stereoskopowa.
  Mikroskopia w nadfiolecie i podczerwieni.
  Mikroskopia konfokalna.
  Mikrofotometria

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen z kolokwium i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Appel L., Kowalczyk R. “Mikroskop – budowa i użytkowanie”, WNT, Warszawa 1966.
2. Pluta M. “Mikroskopia optyczna”, PWN, Warszawa 1982.
3. Dobrzański L. A., Hajduczek E. “Metody badań metali i stopów: mikroskopia świetlna i elektronowa”, PWT, Warszawa 1987.
4. Internetowe bazy danych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak