Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surface engineering
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-103-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr inż. Mitoraj-Królikowska Marzena (mmitoraj@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów IM2A_W03 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów. IM2A_W16 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. IM2A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii IM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

- structure of solid surfaces
- adsorption
- stresses and mechanical stability of thin films
- vapour deposition processes
- pack cementation
- physical vapour deposition (PVD)
- large area glass coating by magnetron sputtering
- colour perception and characterization
- chemical vapour deposition (CVD)
- thin flm characterization by XPS
- sol-gel deposition processes
- self-healing coatings
- engineered nanoporous and nanostructured films

Zajęcia seminaryjne:

- selected thin film characterization techniques
- nanoindentation and scratch tests
- electrochemical deposition
- electroless (chemical) deposition
- corrosion resistant coatings and paints
- sputtering techniques
- cold spray technique
- thermal barrier coatings
- superhydrophobic/superhydrophilic surfaces
- self-cleaning surfaces
- superhard surfaces
- adhesive surfaces
- biocompatible surfaces

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,1 x frekwencja + 0,4 x seminarium + 0, 5 x egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

C.B. Carter, M.G. Norton: Ceramic Materials Science and Engineering, Springer (2007)
C.B. Alcock: Thermochemical Processes, Principles and Models, Butterworth Heinemann (2001)
A.A. Tracton: Coatings Technology Handbook Third Edition, CRC Press Taylor & Francis Group (2006)
D.J. Shaw: Introduction to Colloid and Surface Chemistry, Butterworth Heinemann (1992)
A.W. Adamson, A.P. Gast: Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley & Sons Inc. (1997)
Lecture notes and recommended scientific papers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak